(1)
Podbielska, A. ToruĊ„skie Yad Vashem . ZZSiM 2020, 878-883.