Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

„Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim .

Justyna Majewska

majewska.ju@gmail.com

absolwentka studiów doktoranckich Szkoły Nauk Społecznych IFIS PAN, stypendystka European Holocaust Research Infrastructure, kuratorka i koordynatorka galerii „Zagłada” Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Członkini zespołu przygotowującego naukową edycję dokumentów Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego. Opracowała wspólnie z Aleksandrą Bańkowską i Tadeuszem Epszteinem Archiwum Ringlbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 15: Wrzesień 1939. Listy kaliskie. Listy płockie (2014).

Żydowski Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 11 (2015), strony: 325-346

Data publikacji: 2015-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.475

Abstrakt

W pierwszej połowie 1942 r. ankieterzy tajnego archiwum „Oneg Szabat” działającego w getcie warszawskim przeprowadzili wywiady z ośmioma intelektualistami żydowskimi na temat wpływu rzeczywistości gettowej na życie społeczne i tożsamość Żydów. Spośród licznych tematów pojawiających się w ankietach autorka skupia się na opiniach respondentów o akulturacji i przedstawia je w trzech kontekstach: osobistych doświadczeń respondentów, ich przekonań politycznych (prawie wszyscy byli zwolennikami ideologii dojkajt), oraz przedwojennych dyskusje o roli języka i kultury jidysz w formowaniu żydowskiej tożsamości narodowej.

Respondenci nadali akulturacji w getcie nowy wymiar. Polonizacja, która przed wojną nie była postrzegana jednoznacznie negatywnie, w getcie zaczęła być interpretowana jako świadoma decyzja o odrzuceniu tożsamości żydowskiej. Akulturacja, która zdaniem respondentów nie była narzucana przez Niemców, stała się główną patologii środowisk żydowskiej inteligencji. W swojej krytycznej interpretacji rzeczywistości getta respondenci postrzegali te procesy jako niebezpieczeństwo dla tożsamości narodu, zagrożenie porównywalne z wyniszczającymi działaniami podejmowanymi przez Niemców.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Majewska, J. (2015). „Czym wytłumaczy Pan…?” Inteligencja żydowska o polonizacji i asymilacji Żydów w getcie warszawskim . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (11), 325-346. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.475

Udostępnij

              Wyświetl Nr 11 (2015)

Nr 11 (2015)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2015-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych