Procedura recenzowania

Przewodnik recenzenta systemu OJS

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Redakcja "Zagłada Żydów Studia i Materiały", uwzględniają wytyczne dotyczące recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przede wszystkim zaś Committee on Publication Ethics, a w szczególności:

 1. Wszystkie teksty zgłaszane do publikacji są poddawane recenzji - wstępnej ocenie przez Redakcję. Weryfikowany jest zakres tematyczny nadesłanego artykułu (pod kątem jego zgodności z tematyka pisma) oraz zgodność z kryteriami formalnymi dla tekstu naukowego oraz stosowanie się autora do instrukcji wydawniczej. Na podstawie wstępnej recenzji co najmniej dwu członków redakcji są one kwalifikowane do dalszej procedury recenzyjnej lub odrzucane. Każdorazowo autor informowany jest o decyzji redakcji. 

 2. Czas oceny nadesłanych manuskryptów:
  a. wstępna ocena - 30 dni
  b. recenzja zewnętrzna - 60 dni
  c. średni czas publikacji artykuł (od zgłoszenia w najwcześniejszym terminie, do ukazania się numeru) - 290 dni 

 3. Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzent i autor nie znają swoich tożsamości.

 4. Teksty, które zostaną wstępnie przyjęte są przekazywane do niezależnych recenzentów (w przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy), którzy:
  • nie są członkami Redakcji,
  • nie są afiliowani przy tej samej placówce, z której pochodzą autorzy,
  • nie pozostają z autorem w konflikcie interesów,
  • nie są względem autorów z zależności służbowej,
  • nie pozostają względem autorów w bezpośrednich i bliskich stosunkach osobistych (w przypadku, gdy grono specjalistów z danej dziedzinie jest bardzo wąskie, może mieć miejsce odstępstwo od zasad wyrażonych w powyższych punktach),
  • są kompetentni w danej dziedzinie i posiadają odpowiedni dorobek naukowy,
  • cieszą się nieposzlakowaną opinią recenzenta.

 5. Redakcja przekazuje potencjalnemu recenzentowi opis publikacji (tytuł, ilość znaków lub stron znormalizowanych [1800 znaków]) oraz streszczenie tekstu, pozostawiając mu pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, ale proponując termin podjęcia decyzji.

 6. Recenzenci są zobowiązani w trakcie procesu recenzowania do poufności w opiniach na temat recenzowanego tekstu oraz nie wolno im wykorzystywać wiedzy na jego temat przed jego publikacją.

 7. Redakcja, zlecając recenzję, przekazuje recenzentowi wytyczne dotyczące formy recenzji, za pomocą których recenzent winien sporządzić recenzję. Recenzja musi kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji bez uwag, warunkowym dopuszczeniu tekstu po uwzględnieniu uwag lub jego odrzucenia.

 8. Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w postaci elektronicznej na adres e-mail Redakcji lub za pomocą formularza systemu OJS. W uzasadnioncyh przypadkach recenzja może zostać przesłana w innej (pisemnej) formie. 

 9. Redakcja nie przyjmuje recenzji ewidentnie niespełniających merytorycznych i formalnych wymagań recenzji naukowej, w tym recenzji zdawkowych, zdominowanych przez nieumotywowane opinie krytyczne bądź nieumotywowane pochwały, pozbawionych logicznego powiązania między treścią a konkluzją, tj. recenzji zdecydowanie krytycznych, lecz z konkluzją pozytywną bądź odwrotnie.

 10. Uwagi recenzenta przekazywane są autorowi recenzowanego tekstu*. Racjonalne i umotywowane konkluzje przedstawione w recenzji są dla niego wiążące. Ma on obowiązek uwzględnić zalecenia recenzentów i w odpowiedni sposób poprawić tekst. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.

 11. W przypadku gdy autor tekstu nie zgadza się z konkluzjami recenzenta, ma prawo do ustosunkowania się do nich wobec Redakcji*.

 12. Decyzję o publikacji tekstu podejmuje Redaktor Naczelny wraz z członkami Redakcji, na podstawie analizy uwag i konkluzji zawartych w recenzji wraz z ewentualnymi odpowiedziami na nie autora tekstu i ostatecznej wersji tegoż tekstu dostarczonej przez autora.

 13. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę recenzentów, z którymi współpracuje.

 14. Artykuły odrzucone przez recenzentów są archiwizowane w Redakcji czasopisma przez okres pięciu lat.

dotyczy wyłącznie tekstów zakwalifikowanych przez Redakcję do procedury recenzyjnej

 

wzór formularza recenzyjnego         [PDF ]          [docx ]