Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych

Witold Pilecki. Konfrontacja z legendą o „ochotniku do Auschwitz”

Ewa Cuber-Strutyńska

redakcja@holocaustresearch.pl

historyczka, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Historii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Autorka artykułów naukowych dotyczących historii KL Auschwitz, Holokaustu oraz współczesnych konfliktów zbrojnych. Przygotowuje dysertację doktorską na temat form pomocy udzielanej więźniom KL Auschwitz przez osoby duchowne

https://orcid.org/0000-0002-6259-7960

Instytut Historii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 10 (2014), strony: 474-494

Data publikacji: 2014-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.534

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę przyjrzenia się pamięci historycznej o Witoldzie Pileckim, funkcjonującej w literaturze przedmiotu oraz w powszechnej świadomości. W artykule skoncentrowano się na występujących w nich elementach idealizujących i uproszczeniach, prowadzących do mitologizacji Pileckiego. Postawiono również pytania o genezę i celowość tworzenia mitów wokół Pileckiego. Na podstawie analizy materiału źródłowego podano w wątpliwość zasadność używania w kontekście Pileckiego dwóch popularnych sformułowań: „ochotnik do Auschwitz” i „autor pierwszego raportu o Holokauście”. Zwrócono w ten sposób uwagę na konieczność skorygowania i uzupełnienia biografii Pileckiego przez dokładne i ostrożne przestudiowanie wszystkich dostępnych źródeł.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Cuber-Strutyńska, E. (2014). Witold Pilecki. Konfrontacja z legendą o „ochotniku do Auschwitz”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (10), 474-494. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.534

Udostępnij

              Wyświetl Nr 10 (2014)

Nr 10 (2014)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2014-12-01

Dział: Z warsztatów badawczych