Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych

„Benzyny zużyto 8 litrów”. Prozaizacja Zagłady na przykładzie dokumentacji Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie

Adam Puławski

adampulawski@wp.pl

Adam Puławski – doktor, historyk. Zajmuje się tematyką zagłady Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz Polskiego Państwa Podziemnego. Publikował w „Rzeczypospolitej”, „Więzi”, „Pamięci i Sprawiedliwości”, „Zagładzie Żydów. Studia i Materiały”, „Zeszytach Majdanka”, „Nowej Europie Wschodniej”, „Roczniku Chełmskim”, „Roczniku Lubelskim”, „Kwartalniku Historii Żydów”, „Tygodniku Powszechnym”, „Holocaust Studies”. Współredaktor tomu Podziemie zbrojne na Lubelszczyźnie wobec dwóch totalitaryzmów 1939–1956 (Warszawa 2002). Współautor teki edukacyjnej IPN Zagłada Żydów polskich w czasie II wojny światowej (Warszawa 2005). Autor książki W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942) (Lublin 2009).

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 311-333

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.68

Abstrakt

W archiwum państwowym w Chełmie dokumentacja bezpośrednio opisująca zagładę Żydów niemal nie istnieje. Znaleźć w nim jednak można dziesiątki dokumentów obrazujących urzędowy stosunek do tego zjawiska, zresztą wypowiadany wprost. Czytelnik jedynie poprzez swoją wiedzę pozaźródłową jest w stanie przypisać dany dokument do procesu Zagłady. Najbardziej jednak uderzają w tych dokumentach powody, z jakich w ogóle powstały. Są to najczęściej jakieś prozaiczne sprawy: rozliczenie kosztów, uzasadnienia zaginięcia narzędzi, raporty pożarowe itd. Rodzi się z nich prozaiczność Zagłady. W części z nich Zagłada jest niedopowiedziana. Jedynie z wiedzy ogólnej wiemy, że dokumenty te dotyczyły np. ścigania ukrywających się Żydów

Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych (AAN)

Delegatura Rządu RP na Kraj, 202/II-28, Likwidacja getta warszawskiego, wrzesień 1942 r.

Archiwum Państwowe w Lublinie Oddział w Chełmie (APLOCh)

Akta gminy Rejowiec

Akta gminy Siedliszcze

Akta gminy Turka

Akta gminy Wojsławice

Akta instytucji wyznaniowych (dekanatu i paraϐii) powiatu chełmskiego

Akta miasta Chełma

Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Chełmie

Materiały Pomocnicze Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi

Polskiemu w Lublinie (MPOK Lu)

Archiwum Państwowe w Lublinie (APL)

Urząd Okręgu Lubelskiego

Źródła publikowane

Reder Rudolf, Bełżec, red. Franciszek Piper, Joachim S. Russek, Teresa Świebocka, Kraków: Fundacja Judaica i Oświęcim: Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, 1999.

Ten jest z ojczyzny mojej. Polacy z pomocą Żydom 1939–1945, oprac. Władysław Bartoszewski, Zoϐia Lewinówna, Warszawa: Stowarzyszenie ŻIH i Świat Książki, 2007.

Literatura przedmiotu

Arad Yitzhak, Belzec, Sobibor, Treblinka. The Operation Reinhard Death Camps, Bloomington–Indianapolis: Indiana University Press, 1999.

Arendt Hannah, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłum. Adam Szostkiewicz, Kraków: Znak, 1987.

Barczyński Jacek, Ni szpadli, ni Żydów, „Dziennik Wschodni”, 15 II 2008.

Engelking Barbara, „Jest taki piękny słoneczny dzień…” Losy Żydów szukających ratunku na

wsi polskiej 1942–1945, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Grabowski Jan, Judenjagd. Polowanie na Żydów 1942–1945. Studium pewnego powiatu,

Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Grabowski Jan, Zarząd Powierniczy i nieruchomości żydowskie w Generalnym Gubernatorstwie. „Co można skonϔiskować? W zasadzie wszystko” [w:] Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950, red. Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2014.

Hilberg Raul, Pamięć i polityka. Droga historyka Zagłady, tłum. Jerzy Giebułtowski, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2012.

Hilberg Raul, Sources of Holocaust Research: An analysis, Chicago: Ivan R. Dee, 2001.

Klucze i kasa. O mieniu żydowskim w Polsce pod okupacją niemiecką i we wczesnych latach powojennych 1939–1950, red. Jan Grabowski, Dariusz Libionka, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2014.

Kuwałek Robert, Getta tranzytowe w dystrykcie lubelskim [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. Dariusz Libionka, Warszawa: IPN, 2004.

Kuwałek Robert, Nowe ustalenia dotyczące liczby oϔiar niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, „Zeszyty Majdanka” 2014, nr 26.

Kuwałek Robert, Zagłada żydowskiego Chełma. Żydzi w Chełmie Lubelskim w latach 1939–1944. Zarys problemu [w:] Zagłada Żydów na polskiej prowincji, red. Adam

Sitarek, Michał Trębacz, Ewa Wiatr, Łódź: IPN i Wydawnictwo UŁ, 2012.

Leociak Jacek, Literatura dokumentu osobistego jako źródło do badań nad zagładą Żydów.

Rekonesans metodologiczny, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2005, nr 1.

Leociak Jacek, Tekst wobec Zagłady (O relacjach z getta warszawskiego), Wrocław: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, 1997.

Libionka Dariusz, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku, 2017.

Puławski Adam, Funkcjonowanie urzędu powierniczego na przykładzie Chełma, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2017, nr 13.

Puławski Adam, W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na

Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941–1942), Lublin: IPN, 2009.

Puławski Adam, Żydzi [w:] Dzieje Lubelszczyzny 1944–1956. Aspekty społeczne, gospodarcze, oświatowe i kulturalne, red. Tomasz Osiński, Mariusz Mazur, Lublin: IPN, 2017.

Rybak Andrzej H., Stalag 319. Międzynarodowy obóz jeniecki w Chełmie w latach 1941–1944, Chełm: Stowarzyszenie Rocznik Chełmski, 2009.

Skibińska Alina, Źródła do badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich.

Przewodnik archiwalno-bibliograϔiczny, Warszawa: Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN i Cyklady, 2007.

Skwirowski Krzysztof, Świat zapomniany. Historia Żydów włodawskich 1918–1945, Włodawa: Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, 2014.

Tokarski Longin, W czasie drugiej wojny światowej 1939–1944 [w:] Chełm i Chełmskie w dziejach, red. Ryszard Szczygieł, Chełm: Komitet Obchodów 600-lecia miasta Chełma, 1996.

Wiatr Ewa, „Zdawanie Żydów” – udział policjantów granatowych w wysiedlaniu Żydów na przykładzie powiatu radomszczańskiego, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2014, nr 10, t. 2.

Zarys krajobrazu. Wieś polska wobec zagłady Żydów 1942–1945, red. Barbara Engelking,

Jan Grabowski, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2011.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Puławski, A. . (2018). „Benzyny zużyto 8 litrów”. Prozaizacja Zagłady na przykładzie dokumentacji Archiwum Państwowego w Lublinie Oddział w Chełmie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 311-333. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.68

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych