Call for Articles 2023

Call for Articles

ROK 2023

Rozliczenia w pierwszych latach po Zagładzie: sprawiedliwość, zemsta, pamięć

Numer 19 naszego rocznika będzie poświęcony powojennym ROZLICZENIOM, ze szczególnym naciskiem na POSZUKIWANIE SPRAWIEDLIWOŚCI w latach 1944–1949. Źródłami do badań mogą być akta dochodzeń prokuratorskich, akta procesów zbrodniarzy nazistowskich i kolaborantów, akta sądów społecznych i koleżeńskich, a także akta sądów grodzkich, rozstrzygających sprawy dotyczące mienia. Materiały te są od wielu lat wykorzystywane przez badaczy, ale wciąż w sposób niewyczerpujący ich potencjału i ogromnego zasobu. Wśród pytań, które nasuwa ich analiza, można wymienić: Jakie okoliczności towarzyszyły składaniu zeznań? Jaki był ich kontekst społeczny i polityczny? Dlaczego niektóre osoby odpowiedzialne za zbrodnie pozostały bezkarne? Czy wyroki były – z dzisiejszej perspektywy – sprawiedliwe? Czy dawały poczucie sprawiedliwości tam i wtedy? Dlaczego osoby znające sprawców w niektórych przypadkach nie zdecydowały się na próbę dochodzenia sprawiedliwości? Istotne będzie także przyjrzenie się kształtowaniu w pierwszych powojennych latach pamięci o Zagładzie, rozumianej jako wyraz oddania ofiarom sprawiedliwości.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów wokół następujących grup tematów:

 • Rozliczenia nazistowskich zbrodniarzy i kolaborantów – procesy przed sądami specjalnymi i sądami powszechnymi. Nowe próby odczytania materiałów dochodzeniowych i procesowych.
 • Świadkowie w powojennych procesach – kim byli, jak i dlaczego zeznawali. Wiarygodność świadków.
 • Poszukiwanie dowodów zbrodni. Powojenne powroty do miejsc przemocy. Ekshumacje.
 • Odzyskiwanie przed sądem mienia utraconego w czasie wojny.
 • Rozliczenia wśród ocalałych. Sąd Społeczny CKŻP i inne sądy koleżeńskie oraz branżowe.
 • Relacje zbierane w pierwszych latach powojennych jako dokumentacja ludobójstwa.
 • Zemsta i fantazje o zemście. Próby wymierzania sprawiedliwości poza prawem. Samosądy.
 • Upamiętnianie czy zacieranie pamięci? Pamięć o ofiarach i pamięć o sprawcach w pierwszych latach po wojnie. Pamięć a sprawiedliwość w kontekście polskim i europejskim.

Kalendarz i procedura przyjmowania tekstów

31 października 2022 r. – ostateczny termin nadsyłania propozycji artykułu zawierającego:

 • konspekt artykułu, na który się składają: tytuł, główne tezy, metodologia, źródła; objętość do 1800 znaków,
 • krótka nota o autorze zawierająca informacje o karierze akademickiej, bieżącej afiliacji, zainteresowaniach i dokonaniach badawczych, wykaz najważniejszych publikacji.
Propozycję artykułu należy przesyłać mailowo na adres redakcji: redakcja@holocaustresearch.pl
 

15 listopada 2022 r. – termin ostatecznej decyzji Redakcji o przyjęciu propozycji i zamawiania tekstów

1 marca 2023 r. – nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów poprzez system czasopisma - 
https://zagladazydow.pl/index.php/zz/about/submissions 

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Redakcja pisma „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, są opisane na stronie internetowej rocznika, zgodne z wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, a w szczególności:

 • Teksty są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Weryfikacji podlegają: zakres tematyczny nadesłanego artykułu (pod kątem jego zgodności z tematyką pisma), zgodność z kryteriami formalnymi dla tekstu naukowego oraz stosowanie się autora do instrukcji wydawniczej. Na podstawie wstępnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Redakcji są one kwalifikowane do dalszej procedury recenzyjnej lub odrzucane. W każdym wypadku autor jest informowany o decyzji Redakcji.
 • Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzenci i autor nie znają tożsamości drugiej strony.

Pełen opis procedury redakcyjnej oraz wykaz recenzentów na stronie rocznika

 

Wymagania dotyczące tekstów

Objętość tekstu
 • dział „Studia” – maks. 40 000 znaków łącznie ze spacjami i przypisami,
 • pozostałe działy – maks. 20 000 znaków łącznie ze spacjami i przypisami,
 • recenzje – maks. 15 000 znaków łącznie ze spacjami i przypisami.
 • W przypadkach specyficznych, wyłącznie po uprzednim kontakcie i akceptacji przez Redakcję, dopuszczalna jest objętość przekraczająca powyższe limity.

Materiały graficzne

 • Możliwe jest umieszczanie w tekście zdjęć, grafik, wykresów, map. W wersji papierowej są one drukowane w skali odcieni szarości.
 • Konieczne jest podanie ich źródła oraz podpisu w formie zgodnej z wymaganiami posiadacza praw autorskich. Na autorze tekstu ciąży także obowiązek wskazania na rodzaj praw autorskich oraz ich pozyskanie.
 • Materiały graficzne należy załączać w osobnych plikach w formatach jpg (fotografie, ilustracje) lub pdf (wykresy, mapy), w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Formatowanie tekstu i wymagania techniczne

 • format pliku – MS Word (doc lub docx) / OpenOffice (odt),
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 pkt., wyjustowanie, interlinia – 1,5 wiersza,
 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów: pogrubione, wyrównane do lewej,
 • marginesy: 2,5 cm
 • przypisy dolne: ciągłe, czcionka 10 pkt., pojedyncza interlinia,
 • tytuł pliku: nazwisko oraz dwa pierwsze słowa tytułu rozdzielone podkreślnikami (bez polskich znaków diakrytycznych), np. Nazwisko_Pierwsze_Slowa.doc 
Dodatkowe wymagania
 • Na pierwszej stronie wyrównane do lewej:
  • imię i nazwisko
  • afiliacja
  • ORCID
  • e-mail
  • Streszczenie artykułu o objętości nie większej niż 600 słów, zawierające ogólne informacje o tekście, opis poruszanych zagadnień, najważniejsze tezy, wnioski
  • Wykaz słów kluczowych – nie więcej niż 8.
  • W przypadku recenzji poniżej danych autora należy podać adres bibliograficzny recenzowanej książki według wzoru: „Recenzja: autor lub redaktor, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, liczba stron.”
 • Na końcu tekstu:
  • Bibliografia dzieł cytowanych (w układzie: Źródła archiwalne; Opracowania; Strony internetowe). Uwaga: zarówno w przypisach, jak i Bibliografii należy podawać pełne imię/imiona autora/redaktora, a także nazwę wydawcy.
  • Nota o autorze.
 • Opcjonalnie:
  • W pierwszym przypisie informacja o finansowaniu pracy z grantu, w którego ramach powstał artykuł

Wszystkie wskazówki dotyczące szczegółowych zasad formatowania artykułu i bibliografii można znaleźć w instrukcji wydawniczej czasopisma

Pomoc w obsłudze systemu OJS