Call for Articles 2024

Call for Articles

ROK 2024

Zagłada i Psychologia

Numer 20 rocznika Zagłada Żydów. Studia i Materiały będzie tomem jubileuszowym. Pojawią się w nim teksty podsumowujące, bilanse, próby spojrzenia na wybrane zagadnienia z perspektywy dwudziestu lat. Ponadto tematem przewodnim numeru będzie ZAGŁADA I PSYCHOLOGIA.

Janusz Korczak notował w swoim dzienniku: „Rad i nierad jestem. Gniewam się, cieszę, niepokoję, oburzam się, pragnę doznać i uniknąć, dobrze życzę, wzywam o karę bożą czy ludzką. […] wszystko to teoretyczne. Na obstalunek. Płasko, szaro, zwyczajowo, zawodowo, jak przez mgłę, zamazane uczucia, bezwymiarowe, Są obok mnie, ale nie ma ich we mnie. […] Indolencja. Nędza uczuć. […] Już wie, że musi umrzeć. I co dalej? Przecież nie umiera się więcej niż raz?”.

Numer (oprócz wątków jubileuszowych) będzie więc poświęcony przede wszystkim psychologicznym zagadnieniom związanym z Zagładą. W centrum naszego zainteresowania chcemy postawić przede wszystkim uczucia i emocje, a nie problematykę pamięci, która ma już sporą literaturę przedmiotu. Chcemy się skoncentrować na uczuciach i emocjach odczuwanych tam i wtedy. Chodzi nam o emocje i doświadczenia Żydów w sferze psychiki podczas Zagłady oraz emocjonalne aspekty relacji polsko-żydowskich pod okupacją. Interesują nas również teksty biograficzne i historyczne o losach żydowskich psychologów/psychoanalityków w czasie Zagłady.

Źródłami do badań mogą być dokumenty osobiste – dzienniki, listy, a także powojenne wspomnienia i refleksje.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów wokół następujących grup tematów:

 • Polacy–Żydzi: nadzieje, oczekiwania, rozczarowania.
 • Między nienawiścią i/lub wrogością a lojalnością, przyjaźnią i poczuciem braterstwa.
 • Upokorzenie i wstyd.
 • Życie w ukryciu: pomiędzy strachem a nudą.
 • Gniew, złość, rozpacz, dezorientacja, załamanie, poddanie, bezsilność, marzenia o zemście.
 • Intuicja, przeczucia i sny.
 • Jak doświadczenie Zagłady wpłynęło na współczesną psychologię? Jakie kategorie, pojęcia, nurty we współczesnej psychologii powstały na podstawie doświadczeń zagładowych lub pod wpływem badań nad Zagładą?

Zapraszamy także do zgłaszania własnych propozycji dotyczących zjawisk psychologicznych i doznań psychicznych w czasach Zagłady oraz związanych z nimi zagadnień, jak również inne mieszczące się w polu tematycznym przygotowywanego numeru pisma.

Kalendarz i procedura przyjmowania tekstów

15 czerwca 2023 r. – ostateczny termin nadsyłania propozycji artykułu zawierającego:

 • konspekt artykułu, na który się składają: tytuł, główne tezy, metodologia, źródła; objętość do 1800 znaków,
 • krótka nota o autorze zawierająca informacje o karierze akademickiej, bieżącej afiliacji, zainteresowaniach i dokonaniach badawczych, wykaz najważniejszych publikacji.
Propozycję artykułu należy przesyłać mailowo na adres redakcji: redakcja@holocaustresearch.pl
 

30 czerwca 2023 r. – termin ostatecznej decyzji Redakcji o przyjęciu propozycji i zamawiania tekstów

1 lutego 2024 r. – nieprzekraczalny termin nadsyłania tekstów poprzez system czasopisma - 
https://zagladazydow.pl/index.php/zz/about/submissions 

Procedury recenzowania, którymi posługuje się Redakcja pisma „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, są opisane na stronie internetowej rocznika, zgodne z wytycznymi dotyczącymi recenzowania przygotowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, a w szczególności:

 • Teksty są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Weryfikacji podlegają: zakres tematyczny nadesłanego artykułu (pod kątem jego zgodności z tematyką pisma), zgodność z kryteriami formalnymi dla tekstu naukowego oraz stosowanie się autora do instrukcji wydawniczej. Na podstawie wstępnej rekomendacji co najmniej dwóch członków Redakcji są one kwalifikowane do dalszej procedury recenzyjnej lub odrzucane. W każdym wypadku autor jest informowany o decyzji Redakcji.
 • Redakcja stosuje zasadę double blind review, zgodnie z którą recenzenci i autor nie znają tożsamości drugiej strony.

Pełen opis procedury redakcyjnej oraz wykaz recenzentów na stronie rocznika


Wymagania dotyczące tekstów

Objętość tekstu
 • dział „Studia” – maks. 40 000 znaków łącznie ze spacjami i przypisami,
 • pozostałe działy – maks. 20 000 znaków łącznie ze spacjami i przypisami,
 • recenzje – maks. 15 000 znaków łącznie ze spacjami i przypisami.
 • W przypadkach specyficznych, wyłącznie po uprzednim kontakcie i akceptacji przez Redakcję, dopuszczalna jest objętość przekraczająca powyższe limity.

Materiały graficzne

 • Możliwe jest umieszczanie w tekście zdjęć, grafik, wykresów, map. W wersji papierowej są one drukowane w skali odcieni szarości.
 • Konieczne jest podanie ich źródła oraz podpisu w formie zgodnej z wymaganiami posiadacza praw autorskich. Na autorze tekstu ciąży także obowiązek wskazania na rodzaj praw autorskich oraz ich pozyskanie.
 • Materiały graficzne należy załączać w osobnych plikach w formatach jpg (fotografie, ilustracje) lub pdf (wykresy, mapy), w rozdzielczości minimum 300 dpi.

Formatowanie tekstu i wymagania techniczne

 • format pliku – MS Word (doc lub docx) / OpenOffice (odt),
 • czcionka: Times New Roman, rozmiar 12 pkt., wyjustowanie, interlinia – 1,5 wiersza,
 • tytuły rozdziałów i podrozdziałów: pogrubione, wyrównane do lewej,
 • marginesy: 2,5 cm
 • przypisy dolne: ciągłe, czcionka 10 pkt., pojedyncza interlinia,
 • tytuł pliku: nazwisko oraz dwa pierwsze słowa tytułu rozdzielone podkreślnikami (bez polskich znaków diakrytycznych), np. Nazwisko_Pierwsze_Slowa.doc 
Dodatkowe wymagania
 • Na pierwszej stronie wyrównane do lewej:
  • imię i nazwisko
  • afiliacja
  • ORCID
  • e-mail
  • Streszczenie artykułu o objętości nie większej niż 600 słów, zawierające ogólne informacje o tekście, opis poruszanych zagadnień, najważniejsze tezy, wnioski
  • Wykaz słów kluczowych – nie więcej niż 8.
  • W przypadku recenzji poniżej danych autora należy podać adres bibliograficzny recenzowanej książki według wzoru: „Recenzja: autor lub redaktor, tytuł, miejsce wydania, wydawca, rok wydania, liczba stron.”
 • Na końcu tekstu:
  • Bibliografia dzieł cytowanych (w układzie: Źródła archiwalne; Opracowania; Strony internetowe). Uwaga: zarówno w przypisach, jak i Bibliografii należy podawać pełne imię/imiona autora/redaktora, a także nazwę wydawcy.
  • Nota o autorze.
 • Opcjonalnie:
  • W pierwszym przypisie informacja o finansowaniu pracy z grantu, w którego ramach powstał artykuł

Wszystkie wskazówki dotyczące szczegółowych zasad formatowania artykułu i bibliografii można znaleźć w instrukcji wydawniczej czasopisma

Pomoc w obsłudze systemu OJS