Nr 5 (2009)

Piąty numer rocznika naukowego Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFiS PAN podejmuje temat postaw kościoła katolickiego wobec zagłady Żydów w Polsce i na innych terenach okupowanych przez Niemców Europy.  Najnowsze dyskusje i spory wokół tak sformułowanej problematyki koncentrują się ponownie głównie na postawie papieża Piusa XII w obliczu Zagłady. Rzadko jednak towarzyszy im głębsza znajomość rzeczywistości historycznej. Składające się na nasz tom teksty odnoszą się zarówno  do polityki Watykanu, reakcji przedstawicieli hierarchii kościelnej w obliczu nazistowskich prześladowań Żydów, jak i postaw i zachowań duchowieństwa świeckiego i zakonnego wobec kwestii pomocy Żydom

Od Redakcji

 • Od Redakcji

  Jacek Leociak, Redakcja Czasopisma

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 13-16

  Wydanie piątego numeru rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” skłania do kilku refleksji. Udało się nam zachować ciągłość podjętej pięć lat temu inicjatywy, której przetrwanie należy przypisać nie tylko determinacji samego zespołu redakcyjnego, lecz przede wszystkim instytucjom i fundacjom wspierającym to przedsięwzięcie finansowo. Bez ich wsparcia nie trzymaliby dziś Państwo w ręku kolejnego numeru naszego pisma. Wszystkim sponsorom dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. Żadne pismo nie może jednak istnieć bez czytelników. Do nich jest kierowane, z nimi chce nawiązywać dialog, skłaniać ich do refleksji. Chcielibyśmy bowiem, aby nasz rocznik nie był li tylko zbiorem artykułów i recenzji, lecz żeby stawiał wyzwania, zmuszał do rewizji dotychczasowych sądów, do polemik, zachęcał do dalszych badań.

  Historia Zagłady nie jest własnością historyków, chociaż to właśnie oni są szczególnie odpowiedzialni za jakość opisu i interpretacji, które formułują. Opowieść o Zagładzie jest kluczowa dla XX wieku. Skupia wokół siebie badaczy różnych dyscyplin. Naszym celem jest stworzenie forum dla takiej wielowątkowej debaty akademickiej. Nie ograniczamy się jednak do klasycznych studiów naukowych, prezentujemy także teksty o charakterze eseistycznym, ujawniające osobisty punkt widzenia. Próba wniknięcia w doświadczenie Zagłady jest przecież także zadaniem dla każdego z nas. Każdy na własną miarę powinien się z tym zmierzyć. Tworząc to forum dla debaty o Zagładzie, liczymy na naszych czytelników i dobroczyńców.

  Zagłada Żydów europejskich, której dokonano na polskiej ziemi, stanowi dla nas szczególne wyzwanie: zarazem moralne i badawcze. Naszą ambicją było, jest i pozostanie spojrzenie na doświadczenie Zagłady w szerokiej perspektywie interdyscyplinarnej, wprowadzanie do obiegu naukowego nieznanych, zapomnianych czy niewykorzystanych jeszcze źródeł, podejmowanie tematów trudnych i kontrowersyjnych, prezentacja najnowszych prac uczonych polskich i zagranicznych, a także – last but not least – promowanie młodych badaczy i publikacja debiutów naukowych.


In Memoriam

 • In memoriam - Marek Edelman

  Marek Edelman

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 11-12

  Trzeba pamiętać ...

  Przede wszystkim trzeba pamiętać o jednym: czym był Holokaust. To nieprawda, że to była sprawa tylko żydowska. To nieprawda, że to była sprawa tych kilku szmalcowników. Czy kilkunastu. Czy kilkudziesięciu. Czy kilkuset. To nieprawda, że to była sprawa stu czy dwustu tysięcy Niemców, którzy osobiście brali udział w tych mordach. Nie, to była sprawa Europy i sprawa cywilizacji europejskiej, która stworzyła fabryki śmierci. Holokaust jest klęską cywilizacji. I niestety ta klęska nie skończyła się w 1945 roku. O tym trzeba pamiętać. I wszyscy muszą o tym pamiętać. [...] 

  Fragment wystąpienia na kolokwium, które odbyło się 10 i 11 czerwca 1995 roku w Krakowie (tytuł od redakcji).


Studia

 • Polska hierarchia kościelna wobec eksterminacji Żydów – próba krytycznego ujęcia

  Dariusz Libionka

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 19-69

  Tekst traktuje o postawach polskiej hierarchii katolickiej wobec eksterminacji Żydów. Przedmiotem opisu są działania podejmowane na rzecz konwertytów w latach 1940–1941, postrzeganie przez przedstawicieli wyższego duchowieństwa antyżydowskich zajść w Warszawie (wiosna 1940) i mordów Żydów w Łomżyńskiem (lato 1941), a wreszcie bezpośrednie reakcje biskupów na dokonującą się na ziemiach polskich Zagładę. Szczególnie znaczenie ma kwestia wyjaśnienia przyczyn konsekwentnego pomijania tematu eksterminacji Żydów w korespondencji z Watykanem – papieżem Piusem XII i Sekretariatem Stanu - w latach 1942-1943. Z uwagi na jej rangę w strukturach kościelnych w okresie okupacji w centrum zainteresowania znalazła się postać arcybiskupa krakowskiego Adama Sapiehy. Tekst przynosi również analizę wypowiedzi hierarchów znajdujących się poza krajem (prymasa Augusta Hlonda i biskupa Karola Radońskiego) na temat Żydów i Zagłady, a także omawia stosunek przedstawicieli hierarchii kościelnej do zorganizowanej i indywidualnej akcji pomocy Żydom. Celem autora jest próba zrekapitulowania dotychczasowej wiedzy w oparciu o dostępne badaczom źródła kościelne (polskie i watykańskie) i dokumentację polskiej konspiracji, wskazanie na kontrowersje obecne w dotychczasowych interpretacjach, a także na kierunki i ograniczenia dalszych badań tego zagadnienia.

 • „Udzielanie pomocy Żydom nie jest rzeczą łatwą”. Polityka Watykanu wobec Zagłady – ciągłość czy zmiana?

  Michael Phayer

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 70-103

  Reakcje papieża Piusa XII na Zagładę były tematem refleksji badawczej i dyskusji od zarania badań nad Holokaustem. Kluczowym epizodem okazało się aresztowanie przez SS 16 października 1943 roku ponad tysiąc rzymskich Żydów i niemal całkowity brak reakcji papieża na ten fakt. Historiografia podkreślała ten dramat "pod jego oknami" (Under His Very Window). Niniejszy artykuł podejmuje wiele z wątków tych dyskusji oraz wskazuje na wiele czynników, które wpłynęły na postawę Piusa XII i jego reakcję.  

 • Papież Pius XII i jego koncepcja „neutralności absolutnej” Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych (1939—1945). Przypadek Polski

  Marek Kornat

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 104-127

  Artykuł traktuje o polityce papieża Piusa XII na arenie międzynarodowej w czasie II wojny światowej. Polityka ta była już wielokrotnie przedmiotem studiów i rozważań historyków. Problemy te nie przestają wywoływać wielu kontrowersji, niesłabnących mimo upływu wielu już lat od zakończenia wojny i mimo pięćdziesięciolecia, jakie upłynęło od śmierci tego papieża. Autor artykułu formułuje pogląd, iż głównym motywem polityki Watykanu w dobie II wojny światowej był nie tyle antykomunizm Piusa XII lub jego proniemieckie poglądy, ile przede wszystkim doktryna „neutralności absolutnej” w stosunkach międzynarodowych. Dla Watykanu była ona kluczowa. Stosunek do sprawy Polski pozostaje jasnym przykładem ograniczeń narzuconych przez praktykę tej doktryny. 

 • „Tuż po Zagładzie”. Kościół wobec problematyki żydowskiej (VII 1944–VII 1946)

  Bożena Szaynok

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 128-148

  Stosunek kościoła katolickiego do Żydów po II wojnie światowej jest trudnym tematem w polsko - żydowskiej historii, w znacznym stopniu zdominowanym przez emocje i stereotypy. Prezentowany tekst przedstawia fragment relacji kościół - Żydzi: od chwili zakończenia działań wojennych na wschodzie powojennej Polski, latem 1944 r. do pogromu Żydów w Kielcach w lipcu 1946 r. Zaproponowana chronologia pozwala jednak odpowiedzieć na pytanie:  czy i na ile cień Zagłady zmieniał traktowanie Żydów przez kościół katolicki. Przyjrzenie się pierwszemu okresowi powojennemu ma duże znaczenie, ponieważ to, co wypracowano na samym początku miało wpływ na stanowisko kościoła w tak dramatycznym momencie jak pogrom kielecki, a także w okresie późniejszym. W artykule przedstawiono sytuację kościoła i społeczności żydowskiej w momencie zakończenia działań wojennych, opisano wzajemne postrzeganie się kościoła i Żydów w powojennej rzeczywistości. Artykuł omawia jak tematyka żydowska przedstawiana była przez hierarchów, duchowieństwo, prasę katolicką, wiernych.

 • Polscy biskupi, Watykan i Żydzi polscy w czasie przejmowania władzy przez komunistów na podstawie brytyjskich raportów dyplomatycznych

  Arieh Kochavi

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 149-162

  Jednym z wątków stosunków brytyjsko-polskich bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej był problem Żydów polskich, z których wielu uciekło z Polski do obozów dla dipisów, zarówno w Niemczech i Austrii, jak i we Włoszech. Starając się ograniczyć liczbę Żydów opuszczających Polskę, Brytyjczycy z zaniepokojeniem obserwowali sytuację pozostałych w kraju. Stosunki między Londynem a Warszawą były skomplikowane z powodu toczącej się w Polsce wewnętrznej walki o władzę między komunistami i opozycją antykomunistyczną, cieszącą się politycznym poparciem rządu brytyjskiego. Artykuł jest analizą raportów dyplomacji brytyjskiej dotyczących położenia polskiego Żydów po zakończeniu II wojny światowej, a także reakcji polskich biskupów i Watykanu na pogrom kielecki.

 • Zanim „przybył z zaświatów”, nazywał się Winer. Krąg rodzinny i konspiracyjny Szlamka, uciekiniera z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem

  Przemysław Nowicki

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 163-192

  Prezentacja pierwszych interdyscyplinarnych badań nad  Szlamkiem (Szlamą Winerem), jego rodziną i kręgiem towarzyskim (konspiracyjnym). Uporządkowanie nie tylko dotychczasowego stanu wiedzy na temat autora świadectwa o Zagładzie Żydów w Kraju Warty (relacja „Szlamka”, „Grojanowski Report”), w kontekście jego znaczenia dla konspiracji getta warszawskiego i Polskiego Państwa Podziemnego, ale udokumentowana źródłowo genealogia uciekiniera. Autor przejrzał i poddał analizie istniejące informacje na temat przymusowego grabarza z ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem, a dotychczasową literaturę zestawił z rezultatami kwerend, co pozwala na poszerzenie wiedzy o losach jednego z najbardziej enigmatycznych konspiratorów czasów Zagłady oraz jego najbliższych. Podjęte dociekania historyczno-biograficzne, a w ich konsekwencji sprawdzone, metodycznie opracowane dane historyczne, mają nie tylko wyeliminować z historiografii Zagłady nagromadzone i natrętnie powtarzane błędy w brzmieniu i pisowni nazwiska świadka, ale być znaczącym uzupełnieniem do istniejącego biogramu, zarysowanego jedynie na podstawie ocalałej relacji i fragmentu korespondencji warszawsko-zamojskiej, przechowywanych w „Archiwum Ringelbluma”.

 • Gorączka szabru

  Marcin Zaremba

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 193-220

  Tematem artykułu jest wojenny a zwłaszcza powojenny szaber - zjawisko masowego plądrowania pozostawionego bez opieki mienia. Tekst podzielony jest na trzy części. W pierwszej usiłuję teoretycznie wyjaśnić genezę szabru, wskazując m.in. na jego związki z kulturą biedy a także na niezbędny dla jego zaistnienia moment chaosu, czasowego zaniku struktur władzy. W drugiej stawiam hipotezę, że obcość etniczna nie była warunkiem koniecznym zaistnienia szabru. Ilustruje ją przykładami z września 1939 r., kiedy po raz pierwszy mieliśmy do czynienia z masowym zjawiskiem rozkradania porzuconego mienia. Plądrowanie przez Polaków gett w 1942 r., to kolejny wątek artykułu. Trzecia jego część poświęcona jest największej fali szabru, jaka przelała się głownie przez Ziemie Odzyskane w pierwszych latach powojennych. Tekst zamykam klamrą powrotu do genezy zjawiska, stawiając na koniec tezę, że wytworzyło ono swoistą kulturę szabru. 

 • Głos ofiary i estetyka melodramatu w historii

  Amos Goldberg

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 221-240

  Ostatnio opublikowana książka Saula Friedländera pt. Nazi Germany and the Jews: The Years of Extermination oferuje nowy, błyskotliwy model literackiej reprezentacji tak krańcowych doświadczeń jak Zagłada. Artykuł przedstawia porównawczą analizę osiągnięć i tez Friedländera w integracji 'żydowskich źródeł' do badań historycznych.


Sylwetki

 • Nadwiślański Weininger? Przypadki Juliana Unszlichta (1883–1953)

  Grzegorz Krzywiec

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 243-257

  Życiorys Juliana Unszlichta (1867-1953) ilustruje przypadek losów asymilacji polskich Żydów.  Przypadek Unszlichta jest jednak szczególny bowiem pokazuje jak poglądy antysemickie, które miały stanowić przepustkę do katolickiego społeczeństwa, wcale nie dawały gwarancji trwałego zakorzenia i nowej tożsamości. Biografia księdza-konwertyty pozwala się też bliżej przyjrzeć się procesom zacierania i konwergencji retoryki antyżydowskiej. Tej nowoczesnej z przełomu XIX i XX wieku, z katolickim antyjudaizmem, który nie przestał być usprawiedliwiany przyczynami religijnymi a równocześnie stawał już często na gruncie myślenia etniczno-rasowego. Wbrew utartym definicjom i rozróżnieniom te dwa sposoby myślenia znakomicie się uzupełniały i wzmacniały, karmiąc się przy tym obustronnie swoją własną argumentacją. Zagłada Żydów dopisała do tego powikłanego losu księdza-konweryty tragiczną puentę


Materiały

 • Cenzor na straży Kościoła. Ocenzurowany pamiętnik Krystyny Modrzewskiej

  Jacek Leociak

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 371-393

  W trzech kolejnych numerach z 1959 i 1960 roku „Biuletyn ŻIH” opublikował pamiętnik Krystyny Modrzewskiej (Mendalbaum), złożony do Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej w 1947 roku. Część pierwsza, rozpoczynająca się wybuchem wojny, a kończąca masowymi egzekucjami Żydów w lesie koło Krępca pod Lublinem na wiosnę 1942 r., została zmasakrowana przez cenzurę. Autorka opisuje w niej m.in. ukrywanie się w podlubelskim klasztorze betanek i surowo ocenia panujące tam stosunki. Okazuje sie, że PRL-owski cenzor eliminuje zapisy zawierające krytyczną ocenę mentalności zakonnic, ich poziomu umysłowego i moralnego. W oczach cenzora nie znajdują uznania uwagi o klasztornym życiu codziennym i dewocyjnych praktykach religijnych, o hipokryzji kleru i jego zmaterializowaniu. Cenzorskie ingerencje w sferę doświadczeń religijnych autorki są tym boleśniejsze, że pamiętnik Modrzewskiej należy do nielicznej grupy świadectw ukrywania się dorosłych Żydów w klasztorach. Wszystkie te fragmenty zostają w obecnym wydaniu przywrócone i umieszczone w kontekście całości. Czytając w wersji integralnej fragmenty pamiętnika Modrzewskiej dotyczące ukrywania się w klasztorze, warto się zastanowić, dlaczego osoba – która jako studentka uniwersytetu w Bolonii ochrzciła się, traktując ten akt niezwykle poważnie, a nie koniunkturalnie – przeżywa w klasztorze podlubelskim tak radykalne rozczarowanie

 • Pamiętnik Cesi Gruft "W Imię Boże!"

  Łukasz Biedka

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 394-445

  Nieznany dotąd dziennik ukrywającej się w stodole pod Przemyślem 17- letniej Żydówki Cesi Gruft w miesiącach po likwidacji przemyskiego getta. Poprzedzony artykułem analizujacym pokrótce trudne, złożone i psychologicznie skomplikowane relacje między prześladowanymi Żydami i ich wybawcami. Analiza pokazuje trudność w jednoznacznej kwalifikacji motywów, którymi kierowali się wybawcy a tekst dziennika jest zakończony krótkim komentarzem na temat tła świadczonej pomocy i na temat dalszych losów osób wspomnianych w dzienniku.

  W Imię Boże! W ten sposób zaczynam pisać ten pamiętnik. Raz zaczęłam już pisać, ale przerwałam i spaliłam, bo to było jeszcze w „Gehtcie” i chodziły rewizje i mama absolutnie kazała mi spalić. Więc spaliłam. No i nie zawsze miałam czas pisać. A teraz jest coś zupełnie innego. Wprawdzie nie wiem, czy przeżyjemy tę wojnę, a nawet bardzo wątpliwe, ale w każdym razie uprzyjemnia mi czas. Bo położenie nasze jest okropne, ale nie można narzekać, bo może być gorsze. Chcę sobie streścić wszystko od początku, nie od początku wojny, bo na to nie mam papieru, ale od czasu jak przyszliśmy tutaj. A więc zaczęło się tak ...

 • Listy Gusty Ehrlich

  Dagmara Swałtek

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 446-454

  W 1942 roku do aresztu w Krzeszowicach trafiła Gusta (Gustawa) Ehrlich. Ta krakowska Żydówka próbowała przetrwać okupację, ukrywając się w podkrakowskiej miejscowości. W wyniku donosu została ujęta. Prezentowany zbiór dokumentów zawiera dziennik w formie listów do córki, stanowiący  zapis ostatnich tygodni życia Gusty Ehrlich. Autorka opisała warunki panujące w areszcie i relacje z współwięźniami. Pozostawiła także informacje dotyczące osoby, która doniosła władzom o jej pochodzeniu. W zapiskach znajdują się liczne wskazówki dla pozostających na wolności córek – zarówno w sprawach osobistych, jak i dotyczących kwestii finansowych związanych z kierowaniem firmą. Uzupełnieniem dziennika jest  list Gusty Ehrlich pochodzący z 1940 roku, skierowany do Kurii Metropolitalnej, w którym autorka prosiła o udzielenie chrztu. 

 • „Uśmiechał się do mnie i przesyłał mi ręką pocałunki”. O relacji Dory Sztatman

  Karolina Sulej, Jacek Leociak

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 455-459

  Analiza i interpretacja tekstu Dory Sztatman, należącego do zespołu dokumentów Archiwum Ringelbluma ( Ring I, 1092). Tekst stanowi relację ze spotkania młodej Żydówki z dwojgiem niemieckich oficerów w budynku sądów grodzkich na Lesznie i ich wspólnego spaceru na aryjską stronę. Próba spojrzenia na dokument historyczny, nie tylko jako na świadectwo faktycznych zdarzeń, ale szczególnie jako na ślad po "faktach mentalnych" - pragnieniu, marzeniu, zaprzeczeniu.

 • Największe zmartwienie „polskich patriotów”

  Dariusz Libionka

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 460-463

  Prezentowany dokument, przechowywany w archiwum Instytutu Polskiego i Muzeum im. Gen. Władysława Sikorskiego w Londynie, jest zapisem obserwacji dokonanych w warszawskim więzieniu przez nieznanego z nazwiska Holendra na początku 1942 r. Wynika z nich, że główną troską „polskich patriotów” jest rozwiązanie po wygranej przez Aliantów wojnie „zagadnienia żydowskiego” w Polsce. Dokument ten stanowi ciekawy przyczynek do poznania nastrojów Polaków pod okupacją


Z warsztatów badawczych

 • Badania nad głodem w getcie warszawskim – problemy etyczne

  Marta Janczewska

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 327-338

  Zespół badawczy lekarzy i laborantów pod kierunkiem dr Izraela Milejkowskiego podjął się w getcie warszawskim przeprowadzenia szeregu badań klinicznych i biochemicznych nad umierającymi z głodu pacjentami, by uzyskać jak najpełniejszy obraz choroby głodowej. Badania prowadzone były ze wszystkimi rygorami naukowymi, a autorzy opracowując naukowe artykuły, opublikowane po wojnie pod tytułem „Choroba głodowa: badania nad głodem wykonane w getcie warszawskim z roku 1942”, wedle własnych słów „uzupełnili lukę zgodnie z postępem wiedzy”. Artykuł poświęcony jest refleksjom nad dylematami etycznymi zespołu badawczego, który w swojej pracy zmuszony był dokonywać licznych zabiegów medycznych o charakterze eksperymentalnym na skrajnie wycieńczonych pacjentach. Sami chorzy, wedle słów dra Fajgenblata, „wykazywali negatywizm w stosunku do badań i zabiegów, co niezmiernie utrudniało pracę, a niekiedy nawet ją udaremniało”. Artykuł jest próbą spojrzenia na monumentalna pracę badawczą lekarzy warszawskiego getta jak na szczególnego rodzaju odpowiedź, jaką świat medyczny zareagował na poczucie bezradności wobec umierających pacjentów. Artykuł analizuje sytuację lekarzy warszawskiego getta, którzy podjęli się badań, nie mogąc oprzeć się na żadnej instancji zewnętrznej, która mogłaby rozstrzygnąć ich ewentualne dylematy etyczne (polskie kodeksy deontologiczne, europejskie dyskusje o warunkach dopuszczalności badań na pacjentach, etc.). 

 • Pamięć o Holokauście w kinie fabularnym (analiza retrospekcji filmowej, na podstawie filmów Pasażerka i The Pawnbroker)

  Paweł Kosewski

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 339-356

  Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób nowe formy narracji filmowej, które pojawiły się w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, wpłynęły na rozwój wyobrażeń kulturowych na temat Holokaustu. Zdaniem autora rozwój poetyki filmowej oraz popularyzacja psychoanalizy w świadomości społecznej przyczyniły się w tym okresie do wykształcenia się w kinie nowych form wyrazu, takich retrospekcja posttraumatyczna. Filmowa reprezentacja Zagłady charakteryzuje się od tej pory pogłębionym portretem życia wewnętrznego postaci oraz próbą zobrazowania indywidualnych technik radzenia sobie z traumą minionych wydarzeń. Filmy Pasażerka Andrzeja Munka i The Pawnbroker Sidney’a Lumeta, ze względu na nowatorskie wykorzystanie retrospekcji, posłużą tu jako typy idealne omawianego zjawiska

 • Tekst – autor – świadectwo. Na marginesie lektury Patrzyłam na usta… Dziennik z warszawskiego getta

  Paweł Wolski

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 357-363

  Recenzja książki Patrzyłam na usta… Dziennika z warszawskiego getta opisuje kształt edytorski tekstu, odznaczający się zachowaniem transkrypcji zapisu w układzie, jaki został stworzony w rękopisie (linijka tekstu drukowanego na nieparzystej stronie odpowiada w zupełności linijce reprodukcji rękopisu na stronie parzystej). Recenzent zauważa, że redaktorski kszałt dziennika wpisuje się w te nurty współczesnej humanistyki, które z jednej strony uznają materialność tekstu za istotny element znaczenia przekazu, z drugiej zaś podkreślają wymiar etyczny materialności świadectwa jako specyficznego gatunku literatury, wraz z jego skomplikowaną atrybucją autorstwa tekstu. Autor recenzji wskazuje też na ograniczenia, jakie stają przed wydawcą pragnącym zachować materialność świadectwa, które we współczesnej formie wydawniczej musi przybrać formę indeksu (a nie ikonu) materialności świadectwa


Małe formy

 • Nieznanemu dziecku

  Tadeusz Bartoś

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 367-368

  Wakacje – to oprócz wyjazdów i wypoczynku także czas spotkań z przyjaciółmi, ci zaś bywają rozmaici. Niektórzy, jak się przy okazji takich spotkań okazuje, w dobrej formie obchodzą dziewięćdziesiąte urodziny. Świat wspomnień przenosi ich w odległe czasy. Oto jedno z nich.Most Poniatowskiego w Warszawie był kiedyś miejscem, po którym częściej się chodziło, niż jeździło. Tak było w czasie II wojny światowej. Od strony Saskiej Kępy biegł nim pewnego razu mały chłopiec. Świadek wydarzenia, który szedł z naprzeciwka, od Nowego Światu, widział, jak za dzieckiem ruszyło biegiem dwóch oficerów Wehrmachtu. Chłopiec dotarł do owego świadka i wpił się w niego, chwytając go z całej siły. Nadbiegli oficerowie, wyrwali malca i wrzucili do rzeki ...


Punkty Widzenia

 • Kościół katolicki a zagłada Żydów: Perspektywy instytucjonalne

  John Pawlikowski OSM

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 261-277

  W artykule przedstawiono i zanalizowano oficjalne stanowiska Watykanu wobec Zagłady Żydów  - od oświadczenia  z 1998 r. pt. „Pamiętamy” aż do niedawnych wystąpień Benedykta XVI.  Autor wskazuje pewną dwuznaczność postaw Kościoła Katolickiego w kwestiach dotyczących antysemityzmu i Zagłady oraz niechęć wobec uznania roli katolików w Zagładzie. Omawia również sporną kwestię beatyfikacji Piusa XII.

 • Papież Pius XII i Żydzi. Dlaczego powinien zostać beatyfikowany?

  Vincent A. Lapomarda, SJ

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 278-295

  Współczesne interpretacje pontyfikatu Piusa XII (1939–1958) dzielą się na te, które papieża potępiają za milczenie i bezczynność podczas Zagłady, i te, które go bronią za to, że udzielał pomocy Żydom. Owe podzielone opinie odzwierciedla podsumowanie działań papieża podczas Holokaustu, które znajdujemy w ekspozycji urządzonej w 2005 r. w Muzeum Yad Vashem. Stanowi ona najważniejszą sporną kwestię w relacjach Stolicy Apostolskiej z państwem Izrael, zwłaszcza że jest przeszkodą w procesie kanonizacyjnym Piusa XII. W niniejszym artykule zanalizowano siedem tez Yad Vashem dotyczących roli papieża podczas Zagłady, aby ustalić, w jakim stopniu stanowią one uprawnione bądź nieuprawnione zastrzeżenia wobec kanonizacji Eugenio Pacellego (1876–1958).

 • Benedykt XVI – nowy etap katolickiego rozumienia Szoa?

  Tadeusz Bartoś

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 296-298

  Przemówienie Benedykta XVI w Auschwitz może być odebrane jako forma usprawiedliwienia uległości Niemców wobec ideologii hitlerowskiej. Papież nie wnika w źródła entuzjazmu Niemców dla nazizmu (choćby chrześcijański antysemityzm), unika także tematu bierności i uległości Kościołów w Niemczech wobec nazizmu, które w momencie próby zawiodły. Odwróceniu oczu od winy własnej służy oskarżenie ateizmu jako źródła zbrodni hitlerowskich.

 • Dialog chrześcijańsko-żydowski z Zagładą w tle

  Stanisław Obirek

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 299-316

  Dialog chrześcijańsko-żydowski jest jednym z najbardziej widocznych skutków soborowej deklaracji Nostra aetate, ogłoszonej przez Kościół katolicki 28 października 1965 roku. Teologiczne implikacje tego tekstu są widoczne w refleksji teologów katolickich głównie w USA i Europie Zachodniej. Echa tej debaty w Polsce są słabo słyszalne. Podobnie jak w judaizmie również w chrześcijaństwie, nie ma jednej odpowiedzi na Zagładę. Wydaje się wręcz, że stosunek do tego wydarzenia w dużym stopniu spolaryzował teologów katolickich. Tak się składa, że tendencje konserwatywne w teologii zwykle łączą się z niechęcią do włączenia wydarzenia Zagłady do refleksji nad istotą chrześcijaństwa, zaś otwarta teologia dostrzega konieczność nie tylko włączenia Holocaustu do teologii, ale wręcz upatruje w nim niezbywalny punkt odniesienia. Głosem szczególnie wyrazistym w dialogu chrześcijańsko-żydowskim w Polsce jest głos ks. Waldemara Chrostowskiego. Oprócz niego na ten temat wypowiadali się ks. Michał Czajkowski, Stanisław Musiał SJ, i Romuald Jakub Weksler-Waszkinel. Poza nimi ciekawą propozycję przedstawił ks. Wacław Hryniewicz.

 • Mówienie o Zagładzie we współczesnej Polsce

  Stanisław Krajewski

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 317-324

  Mówienie o Zagładzie jest często przesłonięte mówieniem o heroizmie oporu. Ilustruje to warszawski pomnik Rapaporta. Brak odpowiednich słów nadających się do mówienia o rzeczywistości Zagłady staje się widoczny, gdy mowa o celu powstania w getcie. Należy czcić ofiary getta warszawskiego niezależnie od powstania, mówić tak, by w centrum znalazły się niewinne ofiary. Na pomniku w Birkenau został umieszczony napis, w którym jest mowa jest o „bohaterach Oświęcimia”, którzy walczyli „o wolność i godność człowieka, o pokój i braterstwo narodów”. W miejscu, gdzie zagazowano milion nieprowadzących walki Żydów, są to słowa całkowicie nieadekwatne, wręcz obraźliwe. Najnowsze dzieje terminu „Holokaust” – jego rozpowszechnienie, obrastanie głębszym sensem, jego nadużywanie, próby przywłaszczania – to przykład ważności losu Żydów dla cywilizacji światowej. Najtragiczniejszy fragment żydowskich dziejów najnowszych otrzymał nazwę, która nobilituje. Można powiedzieć, że jest to historia kolejnego „sukcesu” Żydów.


Omówienia


Recenzje


Wydarzenia

 • Ci, którzy przeżyli Sobibór

  Marek Bem

  Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 5 (2009), strony: 555-558

  Realizacja przez Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego projektu „Spotkanie po latach” stworzyła szansę przybliżenia społeczeństwu europejskiemu unikalnych świadectw tragicznych wydarzeń II wojny światowej. Powstał unikalny pakiet archiwalno – dokumentacyjny przeznaczony dla szkolnictwa europejskiego oraz baza materiałowa dla międzynarodowych konferencji, spotkań i debat. Ponadto rezultaty projektu wykorzystano jako oprawę naukową dla pierwszej, europejskiej wystawy czasowej pt. „Z popiołów Sobiboru”.Wydarzenie to stanowiło bardzo szczególne podsumowanie dotychczasowej współpracy muzeum w Sobiborze z państwami, których obywatele zostali zamordowani w tamtejszym obozie zagłady. Autorzy projektu mają nadzieję, że jego efekty utrwalą te związki i wzbogacą świadomość europejskiej odpowiedzialności za pamięć o Sobiborze.


Curiosa