Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Z warsztatów badawczych

Teodycea w czasie Zagłady. Wojenne kazania rabina Szlomy Zalmana Unsdorfera

Barbara Krawcowicz

barbara.krawcowicz@ntnu.no

Barbara Krawcowicz – doktor filozofii (Uniwersytet Warszawski) oraz religioznawstwa i studiów żydowskich (Indiana University Bloomington), tłumaczka, specjalizuje się w nowożytnym i współczesnym judaizmie; publikowała m.in. w „Method and Theory in the Study of Religion”, „Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies” oraz „The Journal of Jewish Thought and Philosophy”;
jej książka History, Metahistory, and Evil – Jewish Responses to the Holocaust ukaże się wkrótce nakładem Academic Studies Press.


Norwegian University of Science and Technology

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 465-491

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.19

Abstrakt

Wiele analiz wpływu, jaki Zagłada wywarła na żydowską teologię, podkreśla wymiar braku kontynuacji – w tym ujęciu Zagłada jako wydarzenie bez precedensu postawiła przed żydowską teologią nowe pytania i równocześnie radykalnie zakwestionowała tradycyjne odpowiedzi. Powstałe w czasie wojny pisma ortodoksyjnych rabinów, którzy byli świadkami oraz ofiarami narastających represji, stanowią fascynujący materiał źródłowy, a jego analiza pozwala nakreślić obraz przeobrażeń żydowskiej teologii w odpowiedzi na Holokaust. Autorka przedstawia w artykule interpretację wojennych kazań rabina Szlomy Zalmana Unsdorfera, kładąc nacisk na to, w jak wielu wymiarach myśl Unsdorfera stanowi kontynuację wybranych wątków tradycji rabinicznej i w jaki sposób wpisuje się ona raczej
w ramy tradycyjnych żydowskich odpowiedzi teologicznych na historyczne katastrofy, niż
poza nie wykracza.

Assmann Jan, Guilt and Remembrance: On the Theologization of History in the Ancient near East, „History and Memory” 1990, nr 1.

Berger Peter, The Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory of Religion, New York: Anchor Books, 1969.

Braiterman Zachary, (God) After Auschwitz: Tradition and Change in Post-Holocaust Jewish Thought, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1998.

Bregman Marc, Past and Present in Rabbinic Literature, „Hebrew Annual Review” 1978, nr 2.

Caplan Kimmmy, The Holocaust in Contemporary Israeli Haredi Popular Religion, „Modern Judaism” 2002, t. 22, nr 2.

Cohen Gershon D., Esau as Symbol in Early Medieval Thought [w:] idem, Studies in the Variety of Rabbinic Cultures, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1991.

Cohen Shaye J.D., The Destruction: From Scripture to Midrash, „Prooftexts” 1982, t. 2, nr 1.

Cooper Alan, The Message of Lamentations, „Journal of the Ancient Near Eastern Society” 2001, t. 28, nr 1.

Dobbs-Allsopp Frederick William, Tragedy, Tradition and Theology in the Book of Lamentations, „Journal for the Study of the Old Testament” 1997, t. 22, nr 74.

Dobbs-Allsopp Frederick William, Weep, O Daughter of Zion: A Study of the City Lament

Genre in the Hebrew Bible, Rome: Editrice Pontiϐicio Instituto Biblico, 1993.

Ebenstein Ruth, Remembered Through Rejection: Yom Ha-Shoah in the Ashkenazi-Haredi Daily Press, „Journal of Israel Studies” 2003, t. 8, nr 3.

Fackenheim Emil L., God’s Presence in History, New York: Harper and Row, 1970.

Fatran Gila, Haim maawak al hisardut: hanhagat Jehudej Slowakia ba-Szoa 1938–1944, Tel Awiw: Moreszet i Institute of Contemporary Jewry, 1992.

Fishbane Michael, Revelation and Tradition: Aspects of Inner-Biblical Exegesis, „Journal of Biblical Literature” 1980, t. 99, nr 3.

Freedman Harry, Jacob and Esau. Their Struggle in the Second Century, „Jewish Bible Quarterly” 1995, t. 23, nr 2.

Greenberg Gershon, Shlomo Zalman Unsdorfer: With God Through the Holocaust, „Yad Vashem Studies” 2003, t. 31.

Greenberg Gershon, The Suffering of the Righteous According to Shlomo Zalman Unsdorfer of Bratislava, 1939–1944 [w:] Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide, red. John Roth, New York: Palgrave, 2001.

Greenberg Gershon, Ultra-Orthodox Jewish Thought about the Holocaust since World War II [w:] The Impact of the Holocaust on Jewish Theology, red. Steven T. Katz, New York: New York University Press, 2005.

Gregerman Adam, Building on the Ruins of the Temple: Apologetics and Polemics in Early Christianity and Rabbinic Judaism, Tubingen: Mohr Siebeck, 2016.

Hacohen Malachi, Jacob and Esau: Jewish European History Between Nation and Empire: A Jewish European History, Nowy Jork: Cambridge University Press, 2019.

Hadas-Lebel Mireille, Jerusalem against Rome, Leuven: Peeters, 2005.

Heinemann Isaac, Darchej haaggada, Jerozolima: Magnes Press, 1970.

Heinemann Isaac, The Reasons for Commandments in Jewish Thought from the Bible to the Renaissance, Boston: Academic Studies Press, 2008.

Heinemann Joseph, The Nature of Aggadah [w:] Midrash as Literature, red. Geoffrey Hartman, Sanford Budick, New Haven: Yale University Press, 1986.

Kaminsky Joel S., Corporate Responsibility in the Hebrew Bible, Shefϐield: Shefϐield Academic Press, 1995. Kaplan Kimmy, The Holocaust in Contemporary Israeli Haredi Popular Religion, „Modern Judaism” 2002, t. 22, nr 2.

Kraemer David, Responses to Suffering in Classical Rabbinical Literature, New York: Oxford University Press, 1995.

Krawcowicz Barbara, Paradigmatic Thinking and Holocaust Theology, „The Journal of Jewish Thought and Philosophy” 2014, t. 22, nr 2.

Krawcowicz Barbara, Richard Rubenstein and the Death of „Ghetto Judaism”, „Shofar” 2015, t. 33, nr 3.

Langer Gerhard, „Brother Esau?” Esau in Rabbinic Midrash [w:] Encounters of the Children of Abraham from Ancient to Modern Times, red. Antti Laato, Pekka Lindqvist, Leiden: Brill, 2010.

Larrimore Mark, The Book of “Job”: A Biography, Princeton: Princeton University Press, 2013.

Linafelt Tod, Surviving Lamentations: Catastrophe, Lament, and Protest in the Afterlife of a Biblical Book, Chicago and London: Chicago University Press, 2000.

The Literature of Destruction. Jewish Responses to Catastrophe, red. David Roskies, Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1988.

Midrash Rabbah: Lamentations, tłum. A. Cohen, London: Soncino Press, 1951.

Mintz Alan, Hurban: Responses to Catastrophe in Hebrew Literature, Syracuse: Syracuse University Press, 1996.

Neusner Jacob, The Idea of History in Rabbinic Judaism, Leiden: Brill, 2004.

Neusner Jacob, The Midrash Compilations of the Sixth and Seventh Centuries, t. 1: Lamentations Rabbah, Atlanta: Scholars Press, 1989.

Neusner Jacob, Paradigmatic versus Historical Thinking: The Case of Rabbinic Judaism, „History and Theory” 1997, t. 36, nr 3.

Noth Martin, Überlieferungsgeschichtliche Studien. Die sammelnden und bearbeitended

Geschichtswerke im Alten Testament (1943), wyd. 3, Darmstadt: Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, 1967; angielskie tłumaczenie części pierwszej: The Deuteronomistic History, Shefϐield: Shefϐield Academic Press, 1981.

Porat Dina, „Amalek’s Accomplices” Blaming Zionism for the Holocaust: Anti-Zionist Ultra-Orthodoxy in Israel during the 1980s, „Journal of Contemporary History” 1992, t. 27, nr 4.

Provan Ian, Lamentations, New Century Bible Commentary, Grand Rapids: Eerdman’s Press, 1991.

Rankema Johan, Theodicy in Lamentations? [w:] Theodicy in the Word of the Bible, red. Johannes Cornelis de Moor, Leiden: Brill, 2003.

Römer Thomas C., The So-Called Deuteronomistic History: A Sociological, Historical and Literary Introduction, London: T&T Clark, 2005.

Rothkirchen Livia, The Destruction of Slovak Jewry (1942–1944): A Documentary History, Jerusalem: Yad Vashem, 1961.

Rubenstein Richard, After Auschwitz: Radical Theology and Contemporary Judaism, Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1966.

Russell D.R., The Method and Message of Jewish Apocalypic, London: SCM Press Ltd, 1964.

Spurling Helen, The Biblical Symbol of Edom in Jewish Eschatological and Apocalyptic Imagery [w:] Sacred Texts. Explorations in Lexicography, red. Juan Pedro Montferrer-Sela, Angel Urban, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2009.

Stern David, Imitatio Hominis: Anthropomorphism and the Characters of God in Rabbinic Literature, „Prooftexts” 1992, t. 12, nr 2.

Stern David, Parables in Midrash: Narrative and Exegesis in Rabbinic Literature, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.

The Tragedy of the Jews of Slovakia: 1938–1945. Slovakia and the “Final Solution of the Jewish Question”, red. Wacław Długoborski, Jarosław Mensfelt, Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, Banska Bystica: Museum of the Slovak National Uprising, 2002.

Trakakis Nick N., Anti-Theodicy [w:] The Cambridge Companion to the Problem of Evil, red. Chad Meister, Paul J. Moser, New York: Cambridge University Press, 2017.

Unsdorfer Szlomo Zalman, Siftej Szlomo, Brooklyn, NY: Balszon Printing, 1972.

Westermann Claus, Lamentations: Issues and Interpretation, Minneapolis: Augsburg Fortress, 1994.

Wolfson Elliot R., Venturing Beyond. Law and Morality in Kabbalistic Mysticism, New York: Oxford University Press, 2006.

Yerushalmi Yosef Haiym, Zachor: żydowska historia i pamięć, tłum. Mirosław Wójcik, Warszawa: ŻIH, 2014.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Krawcowicz, B. . (2019). Teodycea w czasie Zagłady. Wojenne kazania rabina Szlomy Zalmana Unsdorfera. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 465-491. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.19

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Z warsztatów badawczych