Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych

Śledztwo sędziego Władysława Bednarza w sprawie niemieckiego obozu zagłady Kulmhof

Piotr Litka

piotr.t.litka@gmail.com

Piotr Litka – dziennikarz, reporter, twórca filmów dokumentalnych. W swojej pracy zajmuje się m.in. zagładą Żydów oraz historią PRL. Autor reporterskich książek i filmu dokumentalnego Zło w Chełmnie (2011), dotyczącego losów Henryka Mani i Stanisława Kaszyńskiego w pierwszej i drugiej fazie funkcjonowania obozu zagłady Kulmhof.


Zdzisław Lorek

z.lorek-chelmno@wp.pl

Zdzisław Lorek – pracownik Muzeum byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Interesuje się historią Żydów i ich zagładą w Kraju Warty. W latach 1997–2012 brał udział w badaniach archeologicznych na terenie obozu, w „Roczniku Kolskim” opublikował artykuł Źródła archeologiczne do badań dziejów byłego niemieckiego ośrodka zagłady Kulmhof w Chełmnie n/Nerem (2017).

Muzeum byłego Niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Grzegorz Pawlikowski

gkpawlikowski@onet.ue

Grzegorz Pawlikowski – doktor, pracownik Uniwersytetu Rzeszowskiego (Instytut Nauk o Polityce); jego zainteresowania badawcze obejmują: mniejszości narodowe i etniczne, relacje polsko-ukraińskie, bezpieczeństwo międzynarodowe. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych.


https://orcid.org/0000-0001-5485-8238

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Nauk o Polityce

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 334-353

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.69

Abstrakt

„Dochodzenie Bednarza” to pierwsze śledztwo prowadzone w sprawie funkcjonowania obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Z zebranych wówczas materiałów korzystano m.in. podczas procesu norymberskiego oraz powojennych procesów zbrodniarzy nazistowskich w Polsce i w RFN.

Źródła archiwalne

Archiwum Akt Nowych (AAN)

Zbiór materiałów dotyczących zbrodni hitlerowskich w Polsce

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (AIPN)

Główna Komisja

Archiwum prywatne rodziny Leszczyńskich

Wspomnienia – Władysław Leszczyński

Archiwum Uczelniane Uniwersytetu Warszawskiego (AUUW)

Teczka personalna Władysława Bednarza

Teczka personalna Symchy Bronowskiego

Teczka personalna Sabiny Krzyżanowskiej

Teczka personalna Idela (Juliana) Leszczyńskiego

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (AŻIH)

, Relacje Żydów Ocalałych z Zagłady

, Pamiętniki Żydów Ocalałych z Zagłady

Ministerstwo Sprawiedliwości (MS)

Archiwum Zakładowe

Muzeum Literatury w Warszawie

Archiwum Zoϐii Nałkowskiej

Zbiory Patricka Montague

Raport mjr. W. Riabcewa, 15 II 1945 r.

Źródła publikowane, wspomnienia

Domżał Teofan M., Między Nerem a Wartą. Moje tam powroty, Uniejów: Wydawnictwo Słowa i Myśli, 2014.

Domżał Teofan, „Ojciec Józef Domżał – życiorys”, mps (kopia w zbiorach autorów).

Główna Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce i jej oddziały terenowe w 1945 roku. Wybór dokumentów, red. Mieczysław Motas, Warszawa: Główna Komisja

Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Pamięci Narodowej, 1995.

Mówią świadkowie Chełmna, red. Łucja Pawlicka-Nowak, Konin–Łódź: Oϐicyna Biblioϐilów, 2004.

Proces Artura Greisera przed Najwyższym Trybunałem Narodowym, Warszawa: Główna

Komisja Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce, 1946.

Świadectwa Zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec. Wybór dokumentów, red. Łucja Pawlicka-Nowak, Jolanta Adamska, Gdańsk: Muzeum II Wojny Światowej, 2014.

Waldman Jakub, Opis tragedii chełmińskiej, Turek 23 maja 1945 [w:] Dokumenty i materiały do dziejów okupacji niemieckiej w Polsce, red. Józef Kermisz, Warszawa–Łódź–Kraków: CŻKH, 1946, t. 2, cz. 1.

Wspomnienia Rudolfa Hoessa – komendanta obozu oświęcimskiego, oprac. wstęp i przypisy dr Jan Sehn, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze, 1960.

Literatura przedmiotu

lat działalności Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej w rejonie kolskim 1946–1986, red. Lucjan Dzikowski, Koło: Rejonowy Sztab ORMO, 1986.

Badanie i ściganie zbrodni hitlerowskich 1944–1974, red. Czesław Pilichowski, Warszawa: Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, 1975.

Bednarz Władysław, Obóz straceń w Chełmnie nad Nerem, Warszawa: PIW, 1946.

Bednarz Władysław, Obóz zagłady – Chełmno, „Biuletyn GKBZNwP” 1946, t. 1.

Biegański Zdzisław, Kara śmierci w orzecznictwie Specjalnych Sądów Karnych w Polsce

(1944–1946), „Echa Przeszłości” 2004, t. 5.

„Biuletyn GKBZHwP” 1948, t. 3.

„Biuletyn GKBZHwP” 1960, t. 13.

Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Sprawy polskie w Procesie Norymberskim, Poznań: Instytut Zachodni, 1956.

Jasiński Łukasz, Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni

Niemieckich/Hitlerowskich w Polsce 1945–1989, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1.

Józef Władysław Bednarz [w:] Jan Bohdan Gliński, Słownik biograϔiczny lekarzy i farmaceutów – oϔiar drugiej wojny światowej, t. 1, Wrocław: Naczelna Izba Lekarska, 1997.

Lewiński Jerzy, Proces Hansa Biebowa, Warszawa: PRS, 1999.

Litka Piotr, Lorek Zdzisław, Pawlikowski Grzegorz, Śledztwo Juliana Leszczyńskiego, „Tygodnik Powszechny” 2018, nr 5.

Litka Piotr, Lorek Zdzisław, Pawlikowski Grzegorz, Władysław Bednarz – badacz i „łowca” nazistów [w:] Naruszenia praw człowieka, red. Mira Malczyńska-Biały, Krzysztof Żarna, Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2018.

Litka Piotr, Pawlikowski Grzegorz, Henryk Mania – ostatni Polak skazany za współudział

w zbrodni Holocaustu [w:] Zjawisko ludobójstwa w XX i XXI wieku, red. Mira Malczyńska-Biały, Grzegorz Pawlikowski, Krzysztof Żarna, Rzeszów: Wydawnictwo UR, 2016.

Litka Piotr, Pawlikowski Grzegorz, Śledztwo Nałkowskiej, „Tygodnik Powszechny” 2017, nr 23.

Lorek Zdzisław, Źródła archeologiczne do badań dziejów byłego niemieckiego ośrodka zagłady – „Kulmhof” w Chełmnie nad Nerem, „Rocznik Kolski” 2017, nr 10.

Montague Patrick, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady, tłum. Tomasz S. Gałązka, Wołowiec: Czarne, 2014.

Nasierowski Tadeusz, Józef Bednarz – psychiatra z „Dziejów jednego pocisku” [w:] Andrzej Strug. Dzieło i czasy, red. Anna Kargol, Warszawa: Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego i Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2014.

Pawlicka-Nowak Łucja, Stanisław Rubach (1897–1969), „Konińskie Zeszyty Muzealne” 2010, nr 6.

Pawlicka-Nowak Łucja, „Ośrodek Zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof)”, Konin 2010, mps (w zbiorach Zdzisława Lorka).

Pawlicki Artur, „Procesy osób oskarżonych o popełnienie zbrodni nazistowskich w tzw.

Kraju Warty przed polskimi sądami specjalnymi w latach 1945–1946”, dysertacja doktorska, UAM, t. 1–2, Poznań 2014, mps (Biblioteka UAM).

Romanowski Kazimierz, Wspomnienie o doktorze Józeϔie Bednarzu, „Psychiatria Polska” 1981, t. 15, nr 3.

Russel Edward, Pod biczem swastyki. Krótka historia hitlerowskich zbrodni wojennych, tłum. Stanisław A. Majewski, Warszawa: Czytelnik, 1959.

Serwański Edward, Obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem 1941–1945, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1964.

Sitarek Adam, Otoczone drutem państwo. Struktura i funkcjonowanie administracji żydowskiej getta łódzkiego, Łódź: IPN, 2015.

Zagłada chorych psychicznie w Polsce 1939–1945, red. Zdzisław Jaroszewski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.

Zbrodnie i sprawcy. Ludobójstwo hitlerowskie przed sądem ludzkości i historii, red. Czesław Pilichowski, Warszawa: PWN, 1980.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Litka, P. ., Lorek, Z. ., & Pawlikowski, G. . (2018). Śledztwo sędziego Władysława Bednarza w sprawie niemieckiego obozu zagłady Kulmhof. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 334-353. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.69

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Z warsztatów badawczych