Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Materiały

Zagłada ludności żydowskiej i polskiej w Miechowie widziana oczyma nastolatka. Nieopublikowane wspomnienia Andrzeja Wędzkiego z lat 1939–1945

Wojciech Mądry

wojciech.madry@ispan.waw.pl

doktor, adiunkt w Zakładzie Historii Instytutu Slawistyki PAN. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki związanej z historią średniowieczną Polski, polityką dynastyczną Piastów, a zwłaszcza miejscami pochówku jej przedstawicieli. Prowadzi również badania nad historią polskiej slawistyki z podkreśleniem specyfiki działalności poznańskiego ośrodka slawistycznego w latach 1919–1939. Ostatnio opublikował monografię Władysław Kowalenko (1884–1966). Badacz dziejów dawnej Słowiańszczyzny na lądzie i na morzu (2019).

https://orcid.org/0000-0001-5078-9714

Zakład Historii Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 17 (2021), strony: 310-325

Data publikacji: 2021-12-20

https://doi.org/10.32927/zzsim.881

Abstrakt

Niniejszy artykuł zawiera dotąd nieopublikowany, odnaleziony w poznańskim oddziale Archiwum PAN w 2020 r. fragment wspomnień spisanych krótko po zakończeniu drugiej wojny światowej przez 20-letniego studenta, późniejszego profesora Andrzeja Wędzkiego. Po napaści Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. został zmuszony wraz z rodziną do opuszczenia mieszkania w Lesznie i przez Kraków dotarł do Miechowa, gdzie przebywał od połowy 1941 do końca wojny w 1945 r. Był tam świadkiem prześladowania, a następnie wymordowania licznej społeczności żydowskiej mieszkającej na tym terenie, co szczegółowo przedstawił w sporządzonym opisie. Na szczególną uwagę zasługuje przedstawiony w nim stosunek Polaków wobec zbrodni dokonywanej przez Niemców na ludności żydowskiej. Wspomnienia te są zarówno ważnym dokumentem ukazującym zbrodnie Niemców na ludności żydowskiej i polskiej w powiecie miechowskim, jak i stanowią kolejny głos w dyskusji nad postawą ludności polskiej wobec Zagłady.

Źródła archiwalne / Archival Sources

Archiwum PAN w Warszawie Oddział w Poznaniu

Spuścizna naukowa prof. Andrzeja Wędzkiego., sygn. P III-128

Publikacje / Publications

Grzesik Ryszard, Andrzej Wędzki (14.XI.1927–13.XII.2017), „Kwartalnik Historyczny” 2018, z. 4.

Libionka Dariusz, Powiat miechowski [w:] Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski, t. 2, red. Barbara Engelking, Jan Grabowski, Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2018.

Mądry Wojciech, Spuścizna jako źródło do badań nad biografią i działalnością naukową historyka – badacza dziejów Słowiańszczyzny Andrzeja Wędzkiego (1927–2017), „Przegląd Archiwalno-Historyczny” 2018, t. 5.

Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych, t. 1–8, red. Antoni Gąsiorowski, Władysław Kowalenko, Gerard Labuda, Tadeusz Lehr-Spławiński, Andrzej Wędzki, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961–1996.

Wędzki Andrzej, Miechowskie zapiski z lat okupacji, cz. 1, „Wieści Miechowskie. Dwutygodnik lokalny”, 25 kwietnia 2008, nr 8 (193); cz. 2, ibidem, 9 maja 2008, nr 9 (194).

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Mądry, W. (2021). Zagłada ludności żydowskiej i polskiej w Miechowie widziana oczyma nastolatka. Nieopublikowane wspomnienia Andrzeja Wędzkiego z lat 1939–1945 . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (17), 310-325. https://doi.org/10.32927/zzsim.881

Udostępnij

              Wyświetl Nr 17 (2021)

Nr 17 (2021)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2021-12-20

Dział: Materiały