Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Studia

Zagłada i stosunki polsko – żydowskie w opracowaniach socjologicznych.

Małgorzata Melchior

redakcja@holocaustresearch.pl

dr hab., socjolog, ISNS UW, zajmująca się od problematykà tożsamości żydowskiej zarówno współcześnie, jak i w okresie wojny, szczególnie w kontekście ukrywania się na tzw. fałszywych papierach. Ukończyła interdyscyplinarne studia w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW (1979). Doktorat obroniła (1990) w Instytucie Socjologii UW („Społeczna tożsamość jednostki – propozycja podejścia badawczego /na przykładzie wywiadów z Polakami pochodzenia żydowskiego urodzonymi w latach 1944-1955/”). Kolokwium habilitacyjne przeszła pomyślnie w 2004r. w oparciu o rozprawę habilitacyjną, jaką była jej książką: "Zagłada a tożsamość. Polscy Żydzi ocaleni ››na aryjskich papierach‹‹. Analiza doświadczenia biograficznego" (wyd. IFiS PAN).

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 1 (2005), strony: 52-72

Data publikacji: 2005-12-01

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.149

Abstrakt

Miniona rzeczywistość może być opisywana w różny sposób przez historyków i socjologów. Cechuje ich zazwyczaj odmienny stosunek do źródeł, na jakich opierają swoje opracowania, ale także – odmienna wrażliwość badawcza, ukierunkowująca ich analizę na te, a nie inne, aspekty przeszłości. W niniejszym tekście zostaną zaprezentowane wybrane socjologiczne opracowania dotyczące Zagłady i problematyki stosunków polsko-żydowskich (w okresie poprzedzającym II wojnę światową, w czasie jej trwania i w pierwszych latach po jej zakończeniu). Po pierwsze – przywołane zostaną opracowania socjologów posługujących się perspektywą historyczną do opisu stosunków polsko-żydowskich i/lub Zagłady, a po drugie – opracowania tych autorów (tak historyków, jak i socjologów), którzy w swej analizie i opisie stosują kategorie analizy socjologicznej. Odwołując się przede wszystkim do prac Nechamy Tec, przedstawione zostaną nieco bliżej metodologiczne problemy socjologicznych badań nad Zagładą

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Melchior, M. (2005). Zagłada i stosunki polsko – żydowskie w opracowaniach socjologicznych. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (1), 52-72. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.149

Udostępnij

              Wyświetl Nr 1 (2005)

Nr 1 (2005)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2005-12-01

Dział: Studia