Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Z warsztatów badawczych

„Rowy leśne” i miejsca, których „w ogóle nie ma”. Harcerski Alert Zwycięstwa 1965 jako przyczynek do badania pamięci o Zagładzie

Katarzyna Grzybowska

katarzynamaja.grzybowska@gmail.com

doktorantka na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkini Ośrodka Badań nad Kulturami Pamięci. Stypendystka programu Claims Conference Saul Kagan Fellowship in Advanced Shoah Studies finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” wspieraną przez Federalne Ministerstwo Finansów (BMF). Trzykrotna uczestniczka seminarium doktorskiego Global Education Outreach Program Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Prowadzi projekt „Szczątki ludzkie w lokalnym krajobrazie. Między pamięcią zbiorową i środowiskową” (Narodowe Centrum Nauki, PRELUDIUM18, nr 2019/35/N/HS2/04522). Współredaktorka książki Rzeczowy świadek (Kraków 2019). Autorka artykułów dotyczących nie-miejsc pamięci. Przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą pamięci Lasu Krępieckiego.

https://orcid.org/0000-0002-5289-4734

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 18 (2022), strony: 440-461

Data publikacji: 2023-03-11

https://doi.org/10.32927/zzsim.856

Abstrakt

W 1965 r. odbył się wielki, ogólnokrajowy zwiad Związku Harcerstwa Polskiego zorganizowany przy współpracy z Radą Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa. Miał on na celu uczczenie dwudziestolecia PRL przez zauważenie jego dokonań i pamięć o tych, którzy zginęli w walce z hitleryzmem lub stali się jego ofiarami. Celem alertu było również uzupełnienie prowadzonej przez ROPWiM ewidencji miejsc pamięci narodowej o nowe, dotychczas niezinwentaryzowane i nieznane w szerszej skali lokalizacje. Trzydniowa intensywna akcja zaowocowała przygotowaniem tysięcy meldunków alertowych, które wysłano do Kwatery Głównej ZHP. Wśród meldunków znalazły się również takie, które dotyczyły zagłady Żydów: miejsc straceń i zagrzebania zwłok. Szczególną wartość alertów stanowi to, że drużyny miały za zadanie odszukiwanie miejsc w najbliższym sąsiedztwie (do 8 km od szkoły), a zatem prowadziły wywiady we własnym środowisku, wśród lokalnych świadków. W powstałych podczas akcji meldunkach można odnaleźć ślady wahań i niezborności językowej, które wiązały się z nazywaniem nieoznaczonych masowych grobów. Dużą wartość mają ponadto ręcznie przygotowywane przez harcerzy mapy, stanowiące część meldunków. Analizę bogatego materiału źródłowego alertu należy prowadzić z zachowaniem świadomości działań politycznych i propagandowych towarzyszących akcji. W ich rozpoznaniu pomocna jest lektura badań ankietowych przeprowadzonych podczas zwiadu. Analiza materiału alertowego może stanowić krok do zrozumienia dynamiki powstawania miejsc i nie-miejsc pamięci oraz lokalnych procesów pamiętania.

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (AIPN), GK 195/VIII/1-22, Alert ZHP. Województwo lubelskie, [1965].

Archiwum Państwowe w Kielcach (APK), 21/1101/153, Komenda kieleckiej chorągwi im. S. Żeromskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach. Alert kieleckiej chorągwi Z.H.P. – sprawozdania, instrukcje, [1965].

Archiwum Akt Nowych (AAN), 747. Ministerstwo Oświaty w Warszawie. Gabinet Ministra. ZHP - rozwój i zadania propagandowo-wychowawcze w roku szk. 1965/66. Notatka służbowa dla ministra. 1966.

Archiwum Muzeum Harcerstwa (AMH), CI8.1. Akta centralne 1956-1989. I Alert "Harcerski wiosenny alert zwycięstwa", [1965-1970].

Literatura przedmiotu / Content related literature

Lesław M. Bartelski, Pamięć żywa, Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 1977.

Aránzazu Calderón Puerta, Tomasz Żukowski, Narracja narodowo-kombatancka versus wątek żydowski w kinie polskim lat sześćdziesiątych, [w:] Rok 1966. PRL na zakręcie, red. Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2014.

Stefan Chwin, Polska pamięć – dzisiaj. Co pozostaje? Trwały ślad i mechanizm niepamiętania, „Teksty Drugie” 2016, nr 6.

Leksykon harcerstwa, red. Olgierd Fietkiewicz, Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988.

Na szlakach walki. Harcerski alert zwycięstwa, Warszawa: Wydawnictwo Harcerskie, 1965.

Pamięć wiecznie żywa. 40 lat działalności Rady Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa 1947-1987, Warszawa: Rada Ochrony Pomników Waliki i Męczeństwa, 1988.

Roma Sendyka, Niepamięć albo o sytuowaniu wiedzy o formach pamiętania, „Teksty Drugie” 2016, nr 6.

Michael C. Steinlauf, Pamięć nieprzyswojona. Polska pamięć Zagłady, Warszawa: Wydawnictwo Cyklady, 2001.

Caroline Sturdy Colls, „Locating Mass Graves in Adampol, Poland. A Forensic Archaeological Investigation” (materiał uzyskany dzięki uprzejmości Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy).

Janusz Syrokomski, Pierwszy alert „Harcerstwo. Miesięcznik Związku Harcerstwa Polskiego” 1972, nr 10/11.

Grzegorz Wołowiec, Barwy Walki i polska droga do socjalizmu, w: Rok 1966. PRL na zakręcie, red. Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2014.

Tomasz Żukowski, Ustanowienie nacjonalistycznego pola dyskursu społecznego. Spór między partią a Kościołem w roku 1966, w: Rok 1966. PRL na zakręcie, red. Katarzyna Chmielewska, Grzegorz Wołowiec, Tomasz Żukowski, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2014.

Netografia

https://zapomniane.org/

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Grzybowska, K. (2023). „Rowy leśne” i miejsca, których „w ogóle nie ma”. Harcerski Alert Zwycięstwa 1965 jako przyczynek do badania pamięci o Zagładzie. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (18), 440-461. https://doi.org/10.32927/zzsim.856

Udostępnij

              Wyświetl Nr 18 (2022)

Nr 18 (2022)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2022-12-25

Dział: Z warsztatów badawczych