Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Punkty Widzenia

Konsekwencje doświadczenia Zagłady dla polskiej świadomości (i nieświadomości) społecznej

Andrzej Leder

aleder@ifispan.waw.pl

Andrzej Leder – doktor hab., profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. Wydał rozprawy filozoficzne: Nieświadomość jako pustka. Wokół myśli Freuda i Husserla oraz Nauka Freuda w epoce „Sein und Zeit”, pracę na temat historii Polski Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawę dotyczącą idei filozoficznych w XX-wiecznej Europie Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, a także po angielsku: The Changing Guise of Myths. Naucza w Szkole Nauk
Społecznych IFiS PAN, WOT AT i w Collegium Civitas. Mieszka w Warszawie.https://orcid.org/0000-0002-1702-3706

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 14 (2018), strony: 496-505

Data publikacji: 2018-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.96

Banfield Edward C., The Moral Basis of a Backward Society, współpraca Laura F. Banϐield, Glencoe, IL: The Free Press, 1958.

Brague Rémi, Introduction au monde grec. Etudes d’histoire de la philosophie, Chatou: Champs Essais, 2005.

Laplanche Jean, Pontalis Jean-Bertrand, Słownik psychoanalizy, tłum. Ewa Modzelewska, Ewa Wojciechowska, Warszawa: WSiP, 1996.

Leder Andrzej, Prześniona rewolucja. Ćwiczenie z logiki historycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2014.

Niziołek Grzegorz, Polski teatr Zagłady, Warszawa: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013.

Tokarska-Bakir Joanna, Żydzi u Kolberga [w:] eadem, Rzeczy mgliste. Eseje i studia, Sejny: Pogranicze, 2004.

Tukidydes, Wojna peloponeska, tłum., przedmowa i oprac. Kazimierz Kumaniecki, Warszawa: Czytelnik, 1988.

Tych Feliks, Świadkowie Shoah. Zagłada Żydów w polskich pamiętnikach i wspomnieniach [w:] idem, Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa: ŻIH, 1999.

Zaremba Marcin, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków: Znak, Warszawa: ISP PAN, 2012.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Leder, A. . (2018). Konsekwencje doświadczenia Zagłady dla polskiej świadomości (i nieświadomości) społecznej. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (14), 496-505. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.96

Udostępnij

              Wyświetl Nr 14 (2018)

Nr 14 (2018)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2018-12-02

Dział: Punkty Widzenia