Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały

Jankiew Pat. „Żydowski brat z ziemi amerykańskiej, który jest też polskim Żydem”

Monika Polit

m.polit2@uw.edu.pl

doktor, literaturoznawczyni. Wykłada język i literaturę jidysz na kierunku Historia i Kultura Żydów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka licznych przekładów z jidysz i opracowań naukowych edycji źródeł. W ostatnich latach wydała: „Moja żydowska dusza nie obawia się dnia sądu”. Mordechaj Chaim Rumkowski. Prawda i zmyślenie (2012); Losy Żydów łódzkich (Archiwum Ringelbluma, t. 10, 2013); Awrom Pinkas Unger, Moje miasteczko Stryków (2013); Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego (2014, oprac. wraz z Krystyną Radziszewską, Ewą Wiatr, Adamem Sitarkiem, Jackiem Walickim); Józef Zelkowicz, Notatki z getta łódzkiego 1941–1944 (2016, oprac. wraz z Michałem Trębaczem, Ewą Wiatr i Krystyną Radziszewską); „Meine jüdische Seele fürchtet den Tag des Gerichts nicht” Mordechaj Chaim Rumkowski – Wahrheit und Legende (2017); Pisma Pereca Opoczyńskiego (Archiwum Ringelbluma, t. 31, 2017); Józef Zelkowicz, „Piszący te słowa jest pracownikiem gettowej instytucji…”. „Z dziennika” i inne pisma z łódzkiego getta (2019)

https://orcid.org/0000-0002-5738-0898

Uniwersytet Warszawski, Instytut Historyczny

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 454-463

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.675

Abstrakt

Prezentowany reportaż Jankiewa Pata jest poświęcony działalności Centralnej Żydowskiej Komisji Historycznej, dokumentującej zagładę polskich Żydów – wtedy pod kierownictwem Filipa Friedmana. Autor, przed wojną działacz Centralnej Żydowskiej Organizacji Szkolnej i Bundu, był uzdolnionym literacko dziennikarzem, odbywającym liczne podróże służbowe. W 1938 r. znalazł się w Stanach Zjednoczonych, by zabiegać o pomoc materialną na rzecz szkolnictwa w jidysz w Polsce. Ponieważ nie udało mu się opuścić USA przed wybuchem wojny, związał się z antynazistowskim Żydowskim Komitetem Robotniczym (Jewish Labor Committee). Działał tam także po wojnie. Jako przedstawiciel Komitetu przybył do Polski w 1946 r., by zebrać informacje o stanie żydostwa polskiego oraz udzielić wsparcia finansowego ocalałym i reprezentującym ich instytucjom

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum YIVO Institute for Jewish Research w Nowym Jorku (AYIVO)

RG 541, folder 39

RG 541, folder 1012

RG 1139, folder 102

Publikacje / Literature

Bader Gerszon, Drajsig dojres Jidn in Pojln, Niu Jork 1927.

Datner Szymon, Walka i zagłada białostockiego getta, Łódź: CŻKH, 1946.

Dokumenty i materiały do dziejów Żydów pod okupacją niemiecką, t. 1: Obozy, oprac. Nachman Blumental, Łódź: CŻKH, 1946.

Friedman Filip, Zagłada Żydów lwowskich, Łódź: CŻKH, 1945.

Kozłowska Magdalena, (Nie)urzeczywistniona utopia, „Midrasz” 2015, nr 6.

Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi (1945–1949), red. Magdalena Ruta, przy współpracy Ewy Wiatr i Krystyny Radziszewskiej, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2018.

Pat Emanuel, In gerangl. Bibliografie fun di szriftn fun Jankiew Pat in Pojln (1921–1939), Niu Jork: Jankiew Pat Familie-Fond, 1968.

Pat Emanuel, In gerangl. Jakow Pat un zajn dor, Niu Jork: Jankiew Pat Familie-Fond, 1971.

Pat Emanuel, Jews behind the Iron Curtain, New York: s.n., 1949 [wyd. jidysz: Jidn hintern dem ajzernem forhang].

Pat Jankiew, A rajze ibern Ratnfarband, Warsze 1936.

Pat Jankiew, Asz un fajer, Niu Jork: CYCO Farlag, 1946.

Pat Jankiew, Kejn Amerike, Warsze 1920.

Pat Jankiew, Szeliech fun Arbeter-Komitet kejn Pojln macht tifn ajndruk mit baricht cu szrajber, „Forwerts”, 15 III 1946.

Ruch podziemny w ghettach i obozach. Materiały i dokumenty, oprac. Betty Ajzensztajn, Warszawa–Łódź–Kraków: CŻKH, 1946.

Stauber Roni, Filip Friedman i początki badań nad Zagładą, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2015, nr 11.

Zagłada polskiego żydostwa. Album zdjęć, oprac. Gerszon Taffet, przedmowa Filip Friedman, Łódź: CŻKH, 1945.

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >> 

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Polit, M. (2020). Jankiew Pat. „Żydowski brat z ziemi amerykańskiej, który jest też polskim Żydem”. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 454-463. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.675

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały