Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Wokół 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim

Relacja działaczki Poalej Syjon-Lewicy Poli Elster o sytuacji na Umschlagplatzu i w transporcie do Poniatowej w kwietniu 1943 r

Adam Kopciowski

adam.kopciowski@umcs.pl

historyk, dr hab., prof. UMCS, kierownik Katedry Kultury i Historii Żydów w Instytucie Nauk o Kulturze. Zajmuje się najnowszą historią Żydów w Polsce, w tym głównie problematyką związaną ze źródłami tworzonymi w języku jidysz: prasą i księgami pamięci. Wydał m.in. monografię Wos hert zich in der prowinc? Prasa żydowska na Lubelszczyźnie i jej największy dziennik „Lubliner Tugblat” (2015), publikuje też krytyczne edycje źródeł, opracował np. Pamiętnik z czasów wojny. Lublin, wrzesień 1939 – styczeń 1943 Idy Gliksztejn (2017).

https://orcid.org/0000-0002-9703-5677

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Nauk o Kulturze

Dariusz Libionka

dlibion@ifispan.edu.pl

historyk, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, pracownik Państwowego Muzeum na Majdanku. Redaktor naczelny rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Opublikował m.in. Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki (2017); współautor dwutomowej publikacji Dalej jest noc. Losy Żydów w wybranych powiatach okupowanej Polski (2018). Ostatnio w jego opracowaniu naukowym ukazał się Dziennik Maryli. Życie i śmierć w getcie warszawskim (2023).

https://orcid.org/0000-0003-0180-6463

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 19 (2023), strony: 138-152

Data publikacji: 2023-12-23

https://doi.org/10.32927/zzsim.1027

Abstrakt

Publikujemy relację Poli Elster (1911–1944), jednej z przywódczyń Poalej Syjon-Lewicy oraz współorganizatorki i członkini Żydowskiej Organizacji Bojowej w getcie warszawskim. Relacja – w zamierzeniu autorki mająca być prawdopodobnie wprowadzeniem do wspomnień z obozu pracy w Poniatowej – zawiera wstrząsające opisy z Umchlagplatzu i transportu do obozu. Narracja urywa się z chwilą przybycia pociągu do Lublina. Relacja nie jest datowana, ale z pewnością spisano ją między jesienią 1943 r. a latem 1944 r. W języku oryginału (polskim) została opublikowana w 1949 r. w dwutygodniku Polaej Syjon „Nasze Słowo”. Teraz poprzedzamy ją biogramem Poli Elster, a także krótką charakterystyką jej spuścizny.

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Beit Lochamej Ha-Getaot (Archiwum Muzeum Bojowników Gett) sygn. 5900, 6524, 29280

Archiwum Yad Vashem

O.3/2036, Relacja Szoszany Kosower

Prasa / Press

„Monitor Polski”, 1920

Publikacje / Publications

Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 17: Prasa getta warszawskiego. Poalej Syjon Lewica i Poalej Syjon Prawica, oprac. Eleonora Bergman, Tadeusz Epsztein, Maciej Wójcicki, Warszawa: ŻIH, 2016.

Berman Basze, Cwej szwester (a kapitel fun kamf un mesires-nefesz) [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblun-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Bleter funem notic-bichl fun Pola Elster [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblun-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Elster Bela, Pola [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblun-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Elster Pola (Perla) [w:] Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 2, red. Feliks Tych, Warszawa: Książka i Wiedza, 1987.

Fir opgefunene zajtlech [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblun-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Kartki z notatnika Poli Elster, „Nasze Słowo” 1949, nr 7/8.

Kener Jankew, Pola Elster [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblum-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Kirszenbojm Sz., Pola, di onfirerin fun „Frajer Szomer” in Warsze [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Libionka Dariusz, Obozy pracy dla Żydów na Lubelszczyźnie i ich likwidacja w optyce struktur Polskiego Państwa Podziemnego [w:] Erntefest 3–4 listopada 1943. Zapomniany epizod Zagłady, red. Wojciech Lenarczyk, Dariusz Libionka, Lublin: Państwowe Muzeum na Majdanku, 2009.

Ojerbach Rochl, Bagegeniszn mit Pola Elster [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblun-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Rada Pomocy Żydom „Żegota” przy Pełnomocniku Rządu RP na Kraj i Referat Żydowski

„Żegota” Departamentu Spraw Wewnętrznych Delegatury Rządu RP na Kraj. Dokumenty z zasobu Archiwum Akt Nowych 1942–1944, wybór i oprac. Mariusz Olczak, Warszawa: Egros, [2015].

Reszime fun umgekumene chawejrim (farnotirt durch Pola Elster in ir tog-buch [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblun-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Temkin-Bermanowa Basia, Dziennik z podziemia, wstęp, oprac., przypisy Anka Grupińska, Paweł Szapiro, Warszawa: ŻIH, Twój Styl, 2000.

Turkow Jonas, Pola Elster [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Wasser Hersz, Pola Elster [w:] Drej. Ondenkbuch; Pola Elster, Hersz Berlinski, Elijahu Erlich, Ringelblun-Institut, Tel Awiw: Ringelblum-Institut, 1966.

Inne teksty tego samego autora

1 2 3 4 5 6 > >> 

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Kopciowski, A., & Libionka, D. (2023). Relacja działaczki Poalej Syjon-Lewicy Poli Elster o sytuacji na Umschlagplatzu i w transporcie do Poniatowej w kwietniu 1943 r. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (19), 138-152. https://doi.org/10.32927/zzsim.1027

Udostępnij

              Wyświetl Nr 19 (2023)

Nr 19 (2023)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2023-12-23

Dział: Wokół 80. rocznicy powstania w getcie warszawskim