Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Materiały

Wokół jednego listu. Losy wiedeńskich chrześcijan w getcie łódzkim

Ewa Wiatr

ewa.wiatr@uni.lodz.pl

Ewa Wiatr – adiunkt w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią diaspory żydowskiej w Łodzi i regionie, głównie w okresie drugiej wojny światowej i Zagłady. Współredaktor i edytor wielu publikacji źródłowych, m.in. Kroniki getta łódzkiego, Encyklopedii getta łódzkiego, oraz serii Judaica łódzkie. Samodzielnie opracowała dziennik Rywki Lipszyc (2017, nagroda historyczna „Polityki” w 2018 r.), a we współpracy z Adamem Sitarkiem dziennik Dawida Sierakowiaka (2016) oraz Henka Fogla (2019). Przygotowuje do druku monograϐię poświęconą życiu codziennemu w getcie łódzkim, będącą rozwinięciem obronionego w 2018 r. doktoratu. Jest w zespole opracowującym
projekt pt. „Leksykon getta łódzkiego”, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.


http://orcid.org/0000-0003-2675-0726

Uniwersytet Łódzki, Centrum Badań Żydowskich

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 15 (2019), strony: 305-319

Data publikacji: 2019-12-20

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.13

Abstrakt

Jesienią 1941 r. do getta łódzkiego deportowano około 20 tys. Żydów z Protektoratu Czech i Moraw oraz Rzeszy. Znajdowały się wśród nich osoby w wysokim stopniu zasymilowane, w tym konwertyci. Liczna grupa katolików pochodziła z Wiednia i to im jest poświęcony ten tekst. Przyczynkiem do jego napisania stał się list kierowany do działającego przy arcybiskupstwie Wiednia Punktu Pomocy dla Niearyjskich Katolików. Wiedeńscy katolicy skupili się w getcie wokół siostry karmelitanki trzeciego zakonu Marii Reginy Fuhrman, zakładając Wspólnotę Katolików. Administracja żydowska getta przeznaczyła dla wszystkich chrześcijan
w getcie pomieszczenie do spotkań modlitewnych. Chrześcijanie zostali wysłani do ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem 9 maja 1942 r. w ramach szerokiej akcji deportacyjnej obejmującej niepracujących Żydów Zachodnioeuropejskich. Wielu z nich dobrowolnie zgłosiło się do wyjazdu, by podtrzymać więzy rodzinne lub religijne.

Źródła archiwalne

Archiwum Państwowe w Łodzi (AP Łódź) zespół Przełożonego Starszeństwa Żydów

Literatura przedmiotu

Baranowski Julian, Chrześcijanie w getcie łódzkim [w:] Ośrodek zagłady Żydów w Chełmnie nad Nerem w świetle ostatnich badań. Materiały z sesji naukowej, Konin: Muzeum Okręgowe, 2004.

Engelking Barbara, Leociak Jacek, Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym getcie, wyd. 2 popr. i rozsz., Warszawa: Stowarzyszenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 2013.

Fenzl Annemarie, Kardinal Innitzer, die Juden und die Hilfstelle für nichtarische Katholiken [w:] Widerstand in Österriech 1938–1945. Beiträge der Parlaments-Enquete 2005, oprac. Stefan Karner, Karl Duffek, Graz–Wien: Verein z. Förderung d. Forschung v. Folgen nach Konϐlikten u. Kriegen, 2007.

Hilberg Raul, Zagłada Żydów europejskich, tłum. Jerzy Giebułtowski, Warszawa: Wydawca Piotr Stefaniuk, 2014, t. 1. Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, oprac. i red. naukowa Julian

Baranowski i in., Łódź: Uniwersytet Łódzki i Archiwum Państwowe w Łodzi, 2009.

Metzler Steinitz Gertrude, Dass ihr uns nicht vergessen habt, Wien: Wiener Dom Verlag, 2008.

Sierakowiak Dawid, Dziennik, oprac. Ewa Wiatr, Adam Sitarek, Warszawa: ŻIH, 2016.

Wiatr Ewa, Zawilski Piotr, Losy chrześcijan w getcie łódzkim w świetle zachowanych archiwaliów, „Prace i Materiały Historyczne Archiwum Archidiecezjalnego w Łodzi i Muzeum Archidiecezji Łódzkiej” 2012, t. 9.

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wiatr, E. . (2019). Wokół jednego listu. Losy wiedeńskich chrześcijan w getcie łódzkim. Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (15), 305-319. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.2020.15.13

Udostępnij

              Wyświetl Nr 15 (2019)

Nr 15 (2019)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2019-12-20

Dział: Materiały