Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały

„Wyprawa w świat”. Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr]

Ewa Wiatr

ewa.wiatr@uni.lodz.pl

adiunkt w Centrum Badań Żydowskich Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się historią diaspory żydowskiej w Łodzi i regionie, głównie w okresie drugiej wojny światowej i Zagłady. Współredaktor i edytor wielu publikacji źródłowych, m.in. Kroniki getta łódzkiego, Encyklopedii getta łódzkiego, oraz serii „Judaica Łódzkie”. Samodzielnie opracowała dziennik Rywki Lipszyc (2017, Nagroda Historyczna „Polityki” w 2018 r.), a we współpracy z Adamem Sitarkiem dziennik Dawida Sierakowiaka (2016) oraz Heńka Fogla (2019). Przygotowuje do druku monografię poświęconą życiu codziennemu w getcie łódzkim, będącą rozwinięciem obronionego w 2018 r. doktoratu. Jest w zespole opracowującym projekt „Leksykon getta łódzkiego”, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

https://orcid.org/0000-0003-2675-0726

Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki

Zagłada Żydów. Studia i Materiały, Nr 16 (2020), strony: 365-392

Data publikacji: 2020-12-15

https://doi.org/10.32927/ZZSiM.670

Abstrakt

Młodzież skupiona w organizacji szomrowej działającej w getcie łódzkim przeprowadziła latem 1943 r. wśród mieszkańców getta łódzkiego kilkanaście wywiadów z osobami przypadkowo spotkanymi na ulicy. Był to element prowadzonej przez opiekunów młodych szomrów działalności wychowawczej. Zadaniem nastolatków było przeprowadzenie i zapisane rozmowy według przekazanego im wzoru.

Powstały w ten sposób materiał stał się cennym źródłem do poznania wielu aspektów życie w getcie łódzkim: sytuacji rodzinnej i materialnej osób, z którymi były przeprowadzane wywiady, ich kondycji fizycznej oraz – co warte podkreślenia – posiadanych znajomości (protekcji). Równie istotne są pozyskane dzięki wywiadom informacje o szomrach – poziomie ich wykształcenia, sposobie formułowania wniosków, zaangażowania w działalność grupy. Nie jest to materiał obszerny, natomiast staje się istotnym źródłem do dalszych badań nad aktywnością organizacji młodzieżowych w getcie.

Źródła archiwalne / Archival sources

Archiwum Moreszet

D.1.240.1-17

D.1.242.239

D.1.253.1-26

Archiwum Państwowe w Łodzi

Zespół Przełożonego Starszeństwa Żydów

, Karty meldunkowe

United States Holocaust Memorial Museum (USHMM)

, Wywiad ze Szragą Pode [Podemskim]

Źródła publikowane / Publishe sources

Kozienicki Chaim, Dorastałem w piekle, Sztutowo: Muzeum Stutthof, 2016.

Pode [Podemski] Szraga, „Hufiec Ha-Szomer Ha-Cair w getcie łódzkim” [hebr.], „Jalkut Moreszetˮ 1979/1980, nr 28.

Pode [Podemski] Szraga, „Rozważania o specyfice podziemia w getcie” [hebr.], „Jalkut Moreszetˮ 1969, nr 11.

Pode [Podemski] Szraga, Zichronot mi-geṭo Lodz, Raanana: Doḳusṭori, 2004.

Podemski Fajwel Szraga, Kibuc szomrowy w Litzmannstadt-Ghetto, „Mosty”, 4 VI 1949, nr 66

Altmetryki

Cytowania w Google Scholar - kliknij ikonę by sprawdzić

Statystyki

Wiatr, E. (2020). „Wyprawa w świat”. Wywiady przeprowadzone w getcie łódzkim przez członków Ha-Szomer Ha-Cair [oprac. Ewa Wiatr] . Zagłada Żydów. Studia I Materiały, (16), 365-392. https://doi.org/10.32927/ZZSiM.670

Udostępnij

              Wyświetl Nr 16 (2020)

Nr 16 (2020)

ISSN:
1895-247X
eISSN:
2657-3571

Data publikacji:
2020-12-15

Dział: Materiały